Hyfforddiant Camddefnyddio Sylweddau mewn Pobl Hyn

Darparwr y Cwrs: Llaw yn Llaw

Nod

  • I  ymarferwyr i ddatblygu sgiliau wrth weithio gydag ac ar draws amrywiaeth diwylliannol wrth asesu anghenion a datblygu cynlluniau cefnogi
  • Deall amrywiaeth o ffactorau sy'n effeithio ar ddiwylliant unigolyn: er enghraifft; cenedligrwydd, ethnigrwydd, iaith, crefydd, rhywioldeb, oedran, dosbarth
  • Deall ac adlewyrchu ar ein diwylliant a'n gwerthoedd diwylliannol

center>Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Adnabod pwysigrwydd ffactorau diwylliannol ym mlaenoriaethau unigolion a'r deilliannau a ffafrir
  • C yfathrebu bod yn agored i draddodiadau a gwerthoedd sy'n wahanol i rai eich hunain
  • Bod yn hyderus ac yn fedrus i asesu anghenion a hwyluso cynlluniau cefnogi sy'n dynodi ac yn diwallu deilliannau diwylliannol pobl

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.