Alcohol a Deulwyr Hyn

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi cyfle i ymarferwyr gryfhau eu gwybodaeth a'u hymarfer o effaith camddefnyddio sylweddau ar allu magu plant a gweithredu teuluoedd. Bydd y cyfranogwyr yn ystyried y ffyrdd y mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio ar rianta yn y tymor byr a'r hirdymor, ac effaith bosibl hyn ar blant. Bydd pwysigrwydd dadansoddi a rhannu gwybodaeth yn ffocws allweddol ynghyd â'r cyfle i fyfyrio ar ffyrdd ymarferol o wella ymarfer asesu.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ysgrifennwch effeithiau materion camddefnyddio sylweddau ar rianta a gweithrediad teuluol.


Nodi rhianta sy'n cael ei effeithio gan gamddefnyddio sylweddau rhieni.


Disgrifio ystod o effeithiau camddefnyddio sylweddau yn y tymor byr a'r hirdymor ar gyfer y ddau riant a phlant, gan ganolbwyntio ar effeithiau defnydd sylweddau ar allu gwybyddol ac emosiynol.


Trafod dulliau ar gyfer dadansoddi gwybodaeth mewn gallu rhianta aml-asiantaeth ac asesiadau camddefnyddio sylweddau.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.