Ymlyniad - Hyfforddi Theori a Chymhwyso

Darparwr y Cwrs: New Pathways

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Cwrs cynhwysfawr i alluogi cyfranogwyr i ddeall pob agwedd ar theori ymlyniad a'i gymhwyso i waith cymdeithasol gyda phlant a phobl ifanc a'r gwaith o faethu a gofalu am blant mewn gofal. Dylai'r cwrs gynnwys gwybodaeth sylfaenol, canolradd ac uwch ar ymlyniad a'i gymhwyso i blant mewn angen; wedi'i gyflwyno naill ai ar wahân neu y cyfan gyda'i gilydd, ac yn gallu cael ei deilwra i weithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth.

Adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth y cyfranogwyr o Theori Ymlyniad a'i oblygiadau ymarferol, ac i ystyried  sut y gallant ddefnyddio'r wybodaeth hon ar gyfer eu harfer gyda phlant a phobl ifanc mewn angen ac mewn gofal

Cynorthwyo'r sawl sy'n cymryd rhan i asesu capasiti ymlyniad plant a phobl ifanc gan gynnwys penderfynu capasiti rhieni a theulu a ffactorau amgylcheddol.

Dyddiad Lleoliad Amser
19 Gorffennaf 2018 Cartrefi Cymru, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
14 Mawrth 2019 NPTC y Drenewydd 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Galluogi gweithwyr proffesiynol i archwilio effaith profiadau o fod yn rhiant sy'n achosi straen yn dilyn lleoliadau mabwysiadu neu faethu gyda'r bwriad o ragweld, cynllunio a monitor anghenion cefnogi rhieni

Helpu cyfranogwyr i benderfynu effaith ffactorau unigol a theuluol ar allu rhieni i gyflwyno gofal digonol

A mlinellu sut mae datblygiad corfforol ac emosiynol plant a phobl ifanc sydd angen eu diogelu neu sydd mewn gofal yn gallu cael ei effeithio gan eu profiadau

Ystyried sut y gall cyfranogwyr helpu i gynllunio a pharatoi i ddiwallu anghenion datblygu plant a phobl ifanc

Cyflwyno dealltwriaeth fanylach i gyfranogwyr am effaith trawma cynnar a chronig ar blant a'r ffyrdd y gellir eu helpu i wella o hyn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.