Team Teach Sylfaenol

Darparwr y Cwrs: Angela Toogood

Nod

Hyrwyddo strategaeth bositif a'r un lleiaf ymwthiol ar gyfer gwaith trin a thrafod pobl a chontinwwm o dechnegau graddol sydd wedi'u graddio, gyda phwyslais a ffafriaeth ar y defnydd o strategaethau tawelu geiriol a heb eiriau yn cael eu defnyddio a'u disbyddu yn llwyr cyn y defnyddir y strategaeth trin a thrafod pobl yn bositif.

Gallu nodi gwerthoedd, rhesymeg ac egwyddorion y dull Team-Teach.

M eddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o'r safonau a'r disgwyliadau cyfreithiol perthnasol o ran y defnydd o rym.

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o ofynion adrodd, cofnodi, monitro a gwerthuso o ran digwyddiadau sy'n cynnwys rheoliadau corfforol a grym rhesymol.

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o ymddygiad ymosodol a gwrthdaro, gan allu adnabod yr arwyddion ac achosion nodweddiadol.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Yn dilyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y cyfranogwyr yn:

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd defnyddio strategaethau tawelu sefyllfaoedd lle bynnag y bo hynny'n bosibl. Fe fyddant yn ymwybodol o'r syniadaeth y tu cefn i'r sbiral gwrthdaro, y lefelau ymddygiad a'r angen am ymateb priodol gan staff er mwyn cynyddu'r cyfleoedd i dawelu'r digwyddiad trwy strategaethau geiriol a heb eiriau lle bynnag y bo hynny'n bosibl.

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o ddull holistig y lleoliad cyfan i reoli ymddygiad, gan gynnwys pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth a hunanreolaeth tra'n rheoli ymddygiad heriol.

Gallu cynnal proses ddilynol gyda defnyddwyr gwasanaeth ac yn ymwybodol o bwysigrwydd cefnogaeth a goruchwyliaeth, y broses drwsio a myfyrio i staff ac unigolion oedd ynghlwm â digwyddiad difrifol ac yn dilyn hynny, oedd yn cynnwys strategaethau trin a thrafod pobl yn bositif.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.