Hyfforddiant Cadeirio Cyfarfodydd Amlasiantaethol gyda Phlant, Pobl Ifanc neu Deuluoedd

D arparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Uwchsgilio'r gweithlu i gael hyder i gadeirio cyfarfodydd sy'n canoli ar blant a theuluoedd, sy'n gwbl gynhwysol ac sy'n cael eu "perchen" gan y plentyn, unigolyn ifanc neu'r teulu.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
20 Hydref 2017 Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, LD1 5LG 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd yr hyfforddiant hwn, bydd yr ymarferwyr 

  • Yn gallu cadeirio cyfarfodydd amlasiantaethol yn hyderus.
  • Yn ennill dealltwriaeth o rôl y cadeirydd a phrif gyfrifoldebau'r cadeirydd
  • Y n gwybod sut i baratoi ar gyfer cyfarfodydd yr ydych yn gyfrifol am eu cadeirio
  • Yn gwybod sut i ddelio gydag anawsterau a all godi yn ystod y cyfarfod
  • Yn gwybod sut i gytuno ar gynllun teulu gyda chamau gweithredu a deilliannau clir 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.