Gweithdy Ymwybyddiaeth o Anabledd

Darparwr y Cwrs: Children in Wales

Nod

I herio ac edrych ar gredau ac agweddau personol sy’n rhwystro cynhwysiant cymdeithasol plant anabl a phobl ifanc ac ymchwilio i sut y gallwn oresgyn y rhain.

I ddeall y fframwaith deddfu o ran cynnig gwasanaethau cynhwysol.

I edrych ar sut mae modelau anabledd yn effeithio ar arferion.

Grym iaith a therminoleg mewn perthynas â phlant anabl.

Model Cymdeithasol yn erbyn Model Meddygol/Arbenigol o anabledd.

Dulliau o gynnwys plant anabl sy’n seiliedig ar eu hawliau – rhoi llais i blant.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
18 Medi 2018 Committee Room 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9:30am-4:00pm.
8 Hydref 2018 Radnor YFC, Llandrindod 9:30am-4:00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Trafod a dryllio mythau cynnwys plant anabl mewn gweithgareddau’r brif ffrwd

Dyletswyddau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Trechu rhwystrau – deall a hybu addasiadau rhesymol

Cydweithio â rhieni

Ystyried dulliau o addasu gweithgareddau’r brif ffrwd i gynnwys plant anabl

Edrych ar nodweddion lleoliadau cynhwysol

Datblygiad plant o 0 i 25 ac effaith anabledd neu anhwylderau tymor hir ar y plentyn a’r person ifanc

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.