Hyfforddiant Ymddygiad Heriol gyda Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

N od y cwrs yw galluogi cyfranogwyr i archwilio natur ac effeithiau dementia ar unigolion mewn mwy o fanylder. Bydd yn dynodi'r egwyddorion y tu cefn i ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a bydd yn helpu cyfranogwyr i ddynodi ffyrdd y gallant gymhwyso gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y lle gwaith. 

Dynodi ac adnabod yr ystod o arwyddion a symptomau dementia.

Dynodi elfennau hanfodol gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a datblygu mwy o hyder a gallu wrth gyflwyno'r math hwn o ofal i gleientiaid gyda dementia.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
26 Mehefin 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 9.30am - 4.30pm
31 Hydref 2018 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 9.30am - 4.30pm
21 Chwefror 2019 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Y styried amrywiol dechnegau i gyfathrebu'n llwyddiannus gyda phobl sydd â dementia, gan gynnwys strategaethau i ymateb yn briodol i rithdybiau a rhithwelediadau

Dynodi rhai o'r ffyrdd heriol o ymddwyn gyda chleientiaid sydd â dementia, a thrafod atebion effeithiol

Archwilio rhai o'r rhesymau pam mae cleientiaid sydd â dementia yn dioddef o ddiffyg maeth, ac archwilio strategaethau amrywiol i helpu i wella statws eu maeth

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.