Hyfforddiant Profi Dementia

Darparwr y Cwrs: Re-live

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae pob cwrs hyfforddi a gynllunnir ac a gyflwynir gan Re-Live yn arbrofol. Mae'r ffordd ddynamig ac ymarferol hon o ddysgu yn caniatáu i'r sawl sy'n hyfforddi i gynnal gwybodaeth a sgiliau newydd gan feithrin hyder. Mae'r hyfforddiant yn gwahodd y sawl sy'n hyfforddi i ymgysylltu gyda'r profiad emosiynol a seicolegol o gael dementia, gan archwilio'r cwestiynau "Beth os mai y fi oedd yn byw gyda dementia, sut fyddwn i'n teimlo, beth fyddwn i ei angen? i'w hannog i ddatblygu safbwyntiau trugarog hefyd ar ddementia, gan feithrin dealltwriaeth well rhwng staff, pobl sy'n byw gyda dementia ac aelodau'r teulu. Bydd y cwrs yn archwilio ffyrdd o drawsnewid gwasanaethau cyfredol a symud tuag at wasanaeth trugarog sy'n canolbwyntio ar bobl sy'n byw gyda dementia a'r sawl sy'n gofalu amdanynt.

 

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
19 Mehefin 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
18 Gorffennaf 2018 Cartrefi Cymru, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
19 Gorffennaf 2018 NPTC y Drenewydd 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Arwain y sawl sy'n hyfforddi trwy gyfres o ymarferion arbrofol sy'n cynnig golwg unigryw ar ddementia

Archwilio effeithiau emosiynol a seicolegol dementia ar y sawl sy'n derbyn diagnosis a'r sawl sy'n gofalu am rywun sydd â dementia

Datblygu gallu'r sawl sy'n hyfforddi i allu dangos empathi tuag at unigolyn sydd â dementia

Cynnig lle i'r sawl sy'n hyfforddi i rannu arfer a myfyrio ar brofiadau

 

 

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.