Hyfforddiant Cyfathrebu gyda Thosturi

Darparwr y Cwrs: Re-live

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae pob cwrs hyfforddi a gynllunnir ac a gyflwynir gan Re-Live yn arbrofol. Mae'r ffordd ddynamig ac ymarferol hon o ddysgu yn caniatau i'r sawl sy'n hyfforddi i gynnal gwybodaeth a sgiliau newydd gan feithrin hyder. Mae'r hyfforddiant yn gwahodd y sawl sy'n hyfforddi i ymgysylltu gyda'r profiad emosiynol a seicolegol o gael dementia, gan archwilio'r cwestiynau "Beth os mai y fi oedd yn byw gyda dementia, sut fyddwn i'n teimlo, beth fyddwn i ei angen? i'w hannog i ddatblygu safbwyntiau trugarog hefyd ar ddementia, gan feithrin dealltwriaeth well rhwng staff, pobl sy'n byw gyda dementia ac aelodau'r teulu. Bydd y cwrs yn archwilio ffyrdd o drawsnewid gwasanaethau cyfredol a symud tuag at wasanaeth trugarog sy'n canolbwyntio ar bobl sy'n byw gyda dementia a'r sawl sy'n gofalu amdanynt.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
5 Gorffennaf 2017 PAVO, 30 Stad Ddiwydiannol Ffordd Ddole, Llandrindod LD1 6DF 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Archwilio'r effaith y gall cyfathrebu gyda thosturi ei gael ar gyfer unigolyn sy'n byw gyda dementia

Cefnogi'r sawl sy'n hyfforddi i ddod yn ymwybodol o'u harddulliau cyfathrebu eu hunain

Arddangos yr effaith bositif y gall iaith corff positif, lle personol a lefelau sain ei gael ar unigolyn sydd â dementia

Datblygu hyder y sawl sy'n hyfforddi wrth gysylltu gydag unigolyn sydd â dementia, gan gynnwys y defnydd o gyfathrebu heb eiriau

Annog y sawl sy'n hyfforddi i fyfyrio am y sefyllfaoedd y gallant eu gweld yn heriol ac archwilio sut y gall cyfathrebu gyda thosturi helpu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.