Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod

Darparwr y Cwrs New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r sesiwn yn canolbwyntio ar y problemau cyffredin a wynebir gan bobl fyddar a thrwm eu clyw a sut i'w trafod hwy. Mae'n cynnwys technegau cyfathrebu effeithiol i'w defnyddio gyda phobl sydd yn colli eu clyw.

Disgrifio'r gwahanol fathau o fyddardod a'r problemau a achosir gan golli y clyw

Dynodi ymddygiad a all awgrymu fod rhywun yn Fyddar, wedi'u byddaru neu'n drwm eu clyw

Dyddiad Lleoliad Amser
19 Hydref 2018 NPTC Newtown 9.30am - 12.30pm
14 Chwefror 2019 Com Room 2 Neuadd Brycheiniog Brecon 9.30am - 12.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Adnabod rhai o'r ffyrdd sylfaenol o wella cyfathrebu gyda phobl fyddar
  • Disgrifio'r ystod o rwystrau a all effeithio ar bobl fyddar
  • Dynodi'r ystod  o gymhorthion technegol sydd ar gael, eu manteision a'u cyfyngiadau
  • Sillafu rhai geiriau sylfaenol trwy sillafu gyda bysedd

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.