Hyfforddiant Gwneud Diogelu yn Bersonol

Darparwr y Cwrs: Llaw yn Llaw

Nod

Noder: Dyma hyfforddiant Diogelu sy'n Seiliedig ar Ddeilliannau

Er mwyn I ymarferwyr ddatblygu hyder a sgiliau wrth weithio gydag oedolion sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth a'u cynnwys o fewn y broses amddiffyn oedolion.

D eall effaith camdriniaeth ar fywydau pobl sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol

Datblygu perthnasoedd sy'n hwyluso datgelu a thrafod effaith camdriniaeth ar fywydau

Dynodi'r peryglon i'r oedolyn a'r opsiynau i weithio'n ddiogel gyda hwy

 

 

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

M eddu ar wybodaeth am ystod o opsiynau a gwasanaethau i fynd i'r afael â chamdriniaeth a'i effaith

Trafod yr opsiynau hynny gydag oedolion sydd mewn perygl, dynodi'r deilliannau sy'n bwysig iddynt a sut y gellir diwallu'r rhain

Gallu esbonio'r broses amddiffyn oedolion i oedolion sydd mewn perygl a'u galluogi i gymryd rhan yn y broses hyd at y graddau mwyaf posibl

Asesu deilliannau'r broses amddiffyn oedolion gyda'r oedolyn dan sylw

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.