Hyfforddiant Deddf Galluedd Meddyliol (2005) A Budd Pennaf

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn yn berthnasol i'r holl staff hynny a all fod angen gwneud penderfyniadau o ran oedolion sydd heb y galluedd llwyr i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â dementia, y sawl sydd ag anableddau dysgu a'r sawl sydd â nam ar weithredoedd y corff o ganlyniad i strôc neu anaf ar yr ymennydd.

Deall egwyddorion sylfaenol y Ddeddf

Cynnal asesiadau galluedd meddyliol o ran sefyllfaoedd risg uchel, cymhleth neu ddiogelu. Esbonio'r prawf diagnostig ynghyd â'r prawf ymarferol. Sut y dylid cynnal yr Asesiadau Galluedd Meddyliol, gydag astudiaethau achos ac enghreifftiau ymarferol perthnasol. Pa gofnodi sydd ei angen fel tystiolaeth gyda'r prawf ymarferol ar alluedd?

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
13 Gorffennaf 2017 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia Llandrindod 9.30am - 4.30pm
1 Tachwedd 2017 NPTC Y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
3 Tachwedd 2017 Neuadd Brycheiniog Aberhonddu 9:30am - 4:30pm
12 Rhagfyr 2017 NPTC Y Drenewydd 9.30am – 4.30pm
23 Ionawr 2018 NPTC Y Drenewydd 9.30am – 4.30pm.
16 Mawrth 2018 Media Resource Centre Llandrindod Wells 9.30am – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cydbwyso peryglon a hawliau lle mae perygl o niwed o ganlyniad i benderfyniadau anoeth yn cael eu gwneud oherwydd natur ddiamddiffyn yr unigolion dan sylw - Trafod awdurdodaeth gynhenid, Llys Gwarchod

Dysgu pwy yw'r "penderfynwr"?

Bod yn gyfarwydd gyda'r syniad o "fudd pennaf", gan gynnwys y Rhestr Wirio Asesu Budd Pennaf, gwerthoedd, credoau, diwylliant ac ati  - pwy i'w gynnwys.

Dysgu am rôl yr Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol, Llys Gwarchod, Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus, diogelu a'r Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid

Penderfyniadau sydd wedi'u Dirprwyo - Pwer Atwrnai Parhaol, Pwer Atwrnai Parhaol - Ariannol, Pwer Atwrnai Parhaol - iechyd a lles, Cyfarwyddeb Ymlaen Llaw, Dirprwyon a benodir gan y Llys, Llys Gwarchod - penderfyniadau unigryw

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.