Hyfforddiant Deddf Galluedd Meddyliol (2005) A Budd Pennaf

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn yn berthnasol i'r holl staff hynny a all fod angen gwneud penderfyniadau o ran oedolion sydd heb y galluedd llwyr i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â dementia, y sawl sydd ag anableddau dysgu a'r sawl sydd â nam ar weithredoedd y corff o ganlyniad i strôc neu anaf ar yr ymennydd.

Deall egwyddorion sylfaenol y Ddeddf

Cynnal asesiadau galluedd meddyliol o ran sefyllfaoedd risg uchel, cymhleth neu ddiogelu. Esbonio'r prawf diagnostig ynghyd â'r prawf ymarferol. Sut y dylid cynnal yr Asesiadau Galluedd Meddyliol, gydag astudiaethau achos ac enghreifftiau ymarferol perthnasol. Pa gofnodi sydd ei angen fel tystiolaeth gyda'r prawf ymarferol ar alluedd?

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
2 Hydref 2018 Newtown Integrated Family Centre, Park Street, Y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
25 Hydref 2018 Media Resource Centre Llandrindod 9.30am – 4.30pm
24 Ionawr 2019 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
19 Chwefror 2019 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cydbwyso peryglon a hawliau lle mae perygl o niwed o ganlyniad i benderfyniadau anoeth yn cael eu gwneud oherwydd natur ddiamddiffyn yr unigolion dan sylw - Trafod awdurdodaeth gynhenid, Llys Gwarchod

Dysgu pwy yw'r "penderfynwr"?

Bod yn gyfarwydd gyda'r syniad o "fudd pennaf", gan gynnwys y Rhestr Wirio Asesu Budd Pennaf, gwerthoedd, credoau, diwylliant ac ati  - pwy i'w gynnwys.

Dysgu am rôl yr Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol, Llys Gwarchod, Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus, diogelu a'r Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid

Penderfyniadau sydd wedi'u Dirprwyo - Pwer Atwrnai Parhaol, Pwer Atwrnai Parhaol - Ariannol, Pwer Atwrnai Parhaol - iechyd a lles, Cyfarwyddeb Ymlaen Llaw, Dirprwyon a benodir gan y Llys, Llys Gwarchod - penderfyniadau unigryw

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.