Hyfforddiant Fframwaith Asesu Perygl o Ecsploetiaeth Rywiol (SERAF)

Darparwr y Cwrs: Better Futures

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

I gyflwyno'r wybodaeth sydd ei hangen ar ofalwyr maeth i ddeall ac ymateb i anghenion plant a phobl ifanc a leolir gyda hwy sydd mewn perygl o ecsploetiaeth rywiol ac sydd angen llety diogel.

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol am ecsploetio plant fel mater amddiffyn plant

Dealltwriaeth o natur y peryglon i blant a phobl ifanc penodol sy'n wynebu ecsploetiaeth rywiol

Bod yn ymwybodol o sut y caiff plant a phobl ifanc eu heffeithio gan ecsploetiaeth rywiol a deall y gwahanol fathau o ymddygiad y gallant eu harddangos.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bod yn ymwybodol o beryglon penodol, a all fod yn bresennol i blant a phobl ifanc sy'n cael eu hecsploetio yn rhywiol

Deall sut y caiff plant a phobl ifanc eu heffeithio

Deall y broses o feithrin perthynas amhriodol ar-lein/paratoi plentyn i bwrpas rhyw

Deall yr angen am weithio amlasiantaethol a gallu dynodi anghenion cefnogi ychwanegol pobl ifanc a gofalwyr

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.