Hyfforddiant Cam-drin Emosiynol ac Esgeulustod

Darparwr y Cwrs:  Y Rhwydwaith Maethu

Nod

Nod y diwrnod hwn yw sicrhau fod dealltwriaeth glir o bob agwedd ar Amddiffyn Plant gan bobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.    

 

 

 Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y diwrnod, bydd dealltwriaeth glir gan y sawl sy'n cymryd rhan o:

  • Deddfwriaeth a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
  • Adnabod arwyddion gwahanol fathau o gamdriniaeth
  • Bod Camdriniaeth Emosiynol yn ymwneud â phob math o gamdriniaeth
  • Gwahanol fathau o esgeulstod
  • Gwybod yr hyn i'w wneud os yw plentyn wedi datgelu gwybodaeth i chi
  • Canllawiau i gofnodi ac adrodd am gam-drin honedig a/neu gwirioneddol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.