Hyfforddiant Amddiffyn Plant Uwch - darparwyr gofal plant, rheolwyr ac aelodau pwyllgor

Darparwr y Cwrs:  Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Frances Marshall

Nod

I bob Darparwr Gofal Plant, Rheolwr ac Aelodau Pwyllgor

Sicrhau fod gan weithwyr gofal plant ddealltwriaeth o natur camdriniaeth ac o'u cyfrifoldebau i atal camdriniaeth ac i ymateb yn effeithiol i bryderon a honiadau o gamdriniaeth bosibl yn unol â pholisi a gweithdrefnau.

 

Dyddiad Lleoliad Amser
27 Chwefror 2019 MRC, Llandrindod 9.30am - 3.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd y sawl sy'n cymryd rhan wedi ennill

  • Dealltwriaeth o'r gweithdrefnau i'w dilyn petai honiad yn cael ei wneud yn erbyn aelod o staff neu wirfoddolwr yn unol â'r gweithdrefnau
  •  Y gallu i adrodd am y pryderon, amheuon neu honiadau yn unol â'r gweithdrefnau hyn
  • Cynefindra gyda rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â'r gweithdrefnau
  •  De alltwriaeth o berthnasedd a fformat y cyfarfodydd strategaeth a'r deilliannau
  • Hyder i sicrhau fod gan eu lleoliad y polisi, gweithdefnau a dogfennau cefnogi angenrheidiol i ddiwallu gofynion rheoleiddio ac arfer  

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.