Hyfforddiant Amddiffyn Oedolion - Hyfforddiant Rheolwr Arwain Dynoedig (DLM) ac Arweinyddion Diogelu (AP4a) - 3 diwrnod

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Uwch reolwyr yw Rheolwyr Arwain Dynodedig (rheolwyr tîm neu uwch ymarferwyr fel arfer) o fewn BIAP a Gwasanaethau Oedolion. Mae arweinyddion diogelu yn gyfrifol am gyflwyno gwaith diogelu o fewn eu sefydliadau.

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar arwain gwaith amlasiantaethol i wneud ymholiadau ac i bennu cynlluniau gweithredu i drafod sefyllfaoedd lle mae oedolyn mewn perygl o fewn sefyllfa ddomestig. Nod y cwrs yw sicrhau fod Rheolwyr Arwain Dynodedig yn hyderus ac yn fedrus wrth gydlynu ymateb amlasiantaethol i oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth a bod rheolwyr arwain yn meddu ar wybodaeth fanwl am brosesau amddiffyn oedolion.

Bydd y cwrs yn cynnwys archwilio'r fframwaith cyfreithiol sy'n tanategu gwaith amddiffyn oedolion, arfer gorau wrth arwain proses amddiffyn oedolyn sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, rolau asiantaethau gwahanol, dulliau cyflwyno atebion a all fod ar gael i ddiogelu oedolion sydd mewn perygl, ystyriaethau o ran pryd a sut i ymgeisio am orchmynion cefnogi ac amddiffyn oedolion, y sialensiau i weithio amlasiantaethol effeithiol a'i fanteision, sut i gadeirio cyfarfodydd ardderchog, enghreifftiau o achosion a gweithio trwy'r broses i sicrhau dealltwriaeth dda o rolau a chyfrifoldebau yn ystod pob cam.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
26, 27 a 28 Medi 2017 Canolfan Adnoddau Cyfryngau Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd hyn yn cynnwys:

 • Gwybodaeth am y fframwaith cyfreithiol a rheoleiddio presennol ac sydd ar y gweill o ran amddiffyn oedolion, gallu meddyliol a rhannu gwybodaeth
 • Gwybodaeth fanwl am weithdrefnau amddiffyn oedolion Cymru Gyfan
 • Gwybodaeth am ofynion penodol y rôl Rheolwr Arwain Dynodedig (RhAD) a'r dulliau sydd ar gael i gefnogi rôl y RhAD yn ystod pob cam
 • Gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau'r prif asiantaethau partner
 • Gwybodaeth am ystod o ddulliau adfer i gefnogi pobl i fyw bywydau yn rhydd o gamdriniaeth
 • Gwybodaeth am drefniadau amlasiantaethol perthnasol eraill e.e. MARAC a MAPPA,
 • Sgiliau i gadeirio cyfarfodydd a rheoli cymhlethdodau gweithio amlasiantaethol
 • Sgiliau i reoli a chymryd rhan mewn cyfarfodydd sy'n delio gyda risg a materion emosiynol, e.e. trafod meddwl mewn grwp, camgymeriadau a gwrthdaro 'camddehongl' ( “garden path” error and conflict)
 • Gwybodaeth am arfer gorau wrth asesu risg a chynllunio diogelwch
 • Gweithredu a monitor cynlluniau amddiffyn
 • Gwybodaeth am rôl IMCA o fewn gwaith amddiffyn oedolion
 • Sgiliau wrth weithio gydag oedolion sydd mewn perygl a'u cynhalwyr o ran gweithdrefnau amddiffyn oedolion

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.