Hyfforddiant Amddiffyn Oedolion - Hyfforddiant Diogelu, Cam-drin Domestig a Rhyngwyneb gyda MARAC (AP2d)

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

I  ymarferwyr sy'n gweithio gydag oedolyn sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn bod yn gyfarwydd â'r fframwaith "Gofyn a Gweithredu".

Deall cam-drin domestig ym mywydau pobl sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol

Datblygu perthnasoedd sy'n hwyluso datgelu yn wyneb rhwystrau a achosir gan gam-drin domestig

Datblygu sgiliau wrth asesu'r perygl o niwed yn sgil cam-drin domestig

Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

M eddu ar wybodaeth am yr offeryn cymorth asesiadau risg CADDA –DASH

Deall swyddogaeth MARAC a phryd a sut i wneud atgyfeiriad

Datblygu sgiliau wrth gynllunio diogelwch gyda phobl sydd mewn perygl

Deall rheoli gwybodaeth i amddiffyn diogelwch unigolion ac i weithio gyda fframwaith amlasiantaethol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.