Hyfforddiant Amddiffyn Oedolion - Hyfforddiant Atal Camdriniaeth ac Esgeulustod mewn Lleoliadau Gofal (AP3b)

Course Provider: Bond Solon

Course Administrator: Julie Morris

Nod

Mae lleoliadau gofal yn cynnwys: Cartrefi gofal, wardiau ysbyty, gwasanaethau dydd, gofal cartref, cymorth tai, cymorth personol a gofal iechyd.

Bydd cyfranogwyr yn defnyddio astudiaethau achos a'u profiadau eu hunain i ystyried eu rôl fel rheolwyr ac uwch weithwyr o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i hyrwyddo ffactorau sy'n atal camdriniaeth o fewn lleoliadau gofal ac i allu adnabod pan nad yw'r rheini yn bresennol. 

Bydd y cwrs yn trafod pwysigrwydd gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, urddas a pharch wrth atal camdriniaeth. Bydd cyfranogwyr yn archwilio eu rolau eu hunain wrth greu a chynnal diwylliannau lle bydd camdriniaeth ac esgeulustod yn cael eu hatal a bod pobl yn cael dewis o ran sut y bydd eu cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei gyflwyno.

Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ar ddiwedd y cwrs, bydd gan y cyfranogwyr:

  • Ddealltwriaeth o'r ffactorau sy'n atal camdriniaeth ac esgeulustod o fewn gwasanaethau a sut y gellir datblygu'r rhain
  • Dealltwriaeth o sut y gall gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gyfrannu tuag at ddiogelu
  • Dealltwriaeth o sut i hyrwyddo lle gwaith agored a chreadigol
  • Datblygu cynllun gweithredu personol i hyrwyddo newid yn eu gweithle

Bydd y cwrs yn cyflwyno gwybodaeth am ffactorau risg ac amddiffyn o fewn lleoliadau gofal gan roi gwybodaeth am ddulliau a ffynonellau cefnogaeth a all helpu i asesu a datblygu diwylliannau trefniadaethol.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.