Hyfforddiant Amddiffyn Oedolion - Gweithio gydag Oedolion sydd mewn Perygl o Gamdriniaeth Domesig a Chamdriniaeth Arall yn y Gymuned (AP3a)

Darparwr y Cwrs: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Er mwyn i gyfranogwyr allu gweithio'n hyderus gydag oedolion sydd mewn perygl o ddioddef Camdriniaeth Ddomestig h.y. camdriniaeth gan bartneriaid, perthnasau ac aelodau'r cartref; I deimlo'n hyderus i "Ofyn a Gweithredu" ac i weithio gyda phobl i lunio cynlluniau diogelwch effeithiol. Bydd y cwrs yn archwilio cymhlethdodau  materion megis gallu a chaniatâd o fewn cyd-destun rheolaeth sy'n gorfodi ac arfer gorau o fewn gwaith diogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd y cwrs yn trafod y defnydd o becynnau cymorth asesiadau risg megis DASH-RiC a SERAF a phan mae'n rhaid rhannu gwybodaeth am oedolyn sydd mewn perygl beth bynnag fo barn yr unigolyn sydd mewn perygl. Bydd y cwrs yn cynnwys ymwybyddiaeth o aflonyddu a throseddau casineb ynghyd â'r mecanweithiau i adrodd am y troseddau hyn.

Mae'r cwrs ar gyfer ymarferwyr o bob asiantaeth partner a all fod yn gweithio'n uniongyrchol gydag oedolion sydd mewn perygl. Bydd y cwrs yn archwilio rôl asiantaethau partner a phwysigrwydd cydweithio o fewn gwaith amddiffyn oedolion. Bydd y cwrs yn gweithio gydag enghreifftiau o achosion ac yn tynnu ar brofiad cyfranogwyr o weithio gydag oedolion sydd mewn perygl.

Bydd cyfranogwyr yn gadael y cwrs gyda gwybodaeth am rai o'r atebion sydd ar gael i oedolion sydd mewn perygl gan gynnwys pan y dylid ystyried cais am "Orchymyn Cefnogi ac Amddiffyn Oedolion". Fe fyddant yn deall y rhyngwyneb rhwng MARAC a gweithdrefnau amddiffyn oedolion. Fe fydd ganddynt wybodaeth dda am sut y gellir defnyddio'r broses amddiffyn oedolion i alluogi oedolion sydd mewn perygl i gyflawni'r deilliannau y maent eu heisiau i fyw bywydau mwy diogel ac i wneud penderfyniadau  yn eu diddordeb gorau i gyflawni diogelwch i'r sawl sydd heb allu i wneud hyn drostynt eu hunain.   

 Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • Deall deinameg camdriniaeth o fewn lleoliadau domestig
 • Deall rôl asiantaethau eraill o fewn gwaith amddiffyn oedolion a rhai o'r atebion sydd ar gael i gefnogi pobl i fyw bywydau mwy diogel
 • Deall pwysigrwydd gwaith Diogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Deall effaith rheolaeth sy'n gorfodi ar allu meddyliol unigolyn i wneud penderfyniadau am sut i aros yn ddiogel
 • Bod yn hyderus i "Ofyn a Gweithredu”
 • Meddu ar wybodaeth am Aflonyddu a Throseddau Casineb
 • Meddu ar wybodaeth am becynnau cymorth asesiadau risg a phryd i'w defnyddio nhw
 • Gallu gweithio gydag unigolyn i lunio Cynlluniau Diogelwch
 • Cyfarwydd gyda Pholisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed rhag Camdriniaeth yn enwedig o ran eu rôl broffesiynol
 • Meddu ar ymwybyddiaeth o'r fframwaith deddfwriaethol sy'n effeithio ar ddewis, gallu a gwneud penderfyniadau gydag oedolion sy'n agored i niwed
 • Meddu ar ddealltwriaeth well o ymreolaeth a risg wrth wneud penderfyniadau mewn perthynas ag oedolion sy'n agored i niwed

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.