Amddiffyn Oedolion Rheolwr Darparwyr

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Sicrhau bod pob rheolwr yn deall natur camdriniaeth a’i gyfrifoldebau i atal camdriniaeth ac i ymateb yn effeithiol i bryderon a honiadau yngl?n â chamdriniaeth bosibl yn unol â Pholisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed Rhag Camdriniaeth.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
15 Mawrth 2018 Cm Room A, The Gwalia, Llandrindod Wells, LD1 6AA 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:

 • Yn gallu gwahaniaethu rhwng camdriniaeth a chwynion
 • Yn deall y nodweddion sefydliadol sy’n gallu arwain at beidio â datgelu neu drin camdriniaeth
 • Yn gallu nodi ac ymateb yn briodol i arwyddion a symptomau camdriniaeth
 • Yn ymwybodol o’r prif feysydd sy’n gallu llygru tystiolaeth mewn ymchwiliad
 • Yn deall eu cyfrifoldeb fel cyflogwyr dan Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006
 • Yn deall eu cyfrifoldeb i atgyfeirio at yr Awdurdod Diogelu Annibynnol a/neu Gorff Proffesiynol
 • Yn gwybod am, ac yn deall, y cyd-destun cyfreithiol a’r cyd-destun polisi
 • Yn ymwybodol o arfer rheoli da a mesurau atal
 • Yn gwbl ymwybodol o’r cyfnodau a’r amserlenni yn y prosesau amddiffyn oedolion
 • Yn deall y berthynas rhwng polisïau adnoddau dynol a pholisïau amddiffyn oedolion
 • Yn gallu sicrhau bod eu gweithdrefnau recriwtio a dethol yn gadarn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.