Amddiffyn Oedolion - Camdriniaeth mewn Lleoliadau Gofal AP2b

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Galluogi cyfranogwyr i gael dealltwriaeth o gam-drin ac esgeuluso oedolion mewn lleoliadau domestig a lleoliadau gofal; ei natur, pa mor gyffredin ydyw a'i effaith, ynghyd â'r achosion posibl. I'r cyfranogwyr i deimlo mwy o hyder wrth adnabod arwyddion camdriniaeth, esgeulustod ac ymddygiad sy'n gorfodi ac yn rheoli gan leisio pryderon lle bo hynny'n angenrheidiol. Meddu ar wybodaeth o gyfrifoldebau staff i leisio pryderon a dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd unwaith y caiff pryder ei leisio. Caniatáu i gyfranogwyr archwilio eu gwerthoedd o ran oedolion sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol a'u hagweddau tuag at gamdriniaeth. Deall pwysigrwydd gwaith diogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ddeilliannau.

 

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
18 Hydref 2017 NPTC Y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
26 Ionawr 2018 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ar ddiwedd y cwrs, bydd gan y cyfranogwyr:

Ddealltwriaeth o'r ffactorau sy'n atal camdriniaeth ac esgeulustod o fewn gwasanaethau

Dealltwriaeth o sut mae gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cyfrannu tuag at ddiogelu

Ymwybyddiaeth o natur camdriniaeth ac esgeulustod mewn lleoliad gofal a'i raddau

Ymwybyddiaeth o'r fersiwn grynhoi (neu eu holynwyr) ar Bolisïau a Gweithdrefnau Dros Dro Cymru i Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed (POVA)

Ymwybyddiaeth o rolau'r gwahanol asiantaethau wrth atal ac ymateb i gamdriniaeth

Gwybodaeth am droseddau o esgleustod bwriadol a cham-drin oedolion sy'n analluog yn feddyliol

Yr hyder a'r wybodaeth i hyrwyddo arfer da ac i herio arfer gwael o fewn lleoliadau gofal

Yr hyder a'r wybodaeth i adrodd am bryderon o ran oedolion sydd mewn perygl

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.