Hyfforddiant Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Ar 29 Ebrill 2015, derbyniodd Mesur Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol a dod yn Ddeddf. Nod y ddeddfwriaeth yw gwella ymateb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i gamdriniaeth a thrais o'r fath ac roedd yn destun gwaith craffu trwyadl trwy'r broses ddeddfwriaethol.

 

 

 

Ymysg pethau eraill, bydd y Ddeddf yn:

  • Gwella trefniadau i hyrwyddo ymwybyddiaeth ac atal trais sy'n seiliedig ar ryw, cam-drin domestig a thrais rhywiol gan amddiffyn a chefnogi dioddefwyr
  • Cyflwyno dull sy'n seiliedig ar anghenion a fydd yn sicrhau cyfeiriad strategol cryf ac atebolrwydd sydd wedi'i atgyfnerthu

  • Sicrhau perchnogaeth ar lefel strategol, trwy benodi Ymgynghorydd Gweinidogaethol a fydd â rôl wrth gynghori Gweinidogion Cymru a gwella cydweithio ymysg asiantaethau ar draws y sector hwn

  • Gwella cysondeb, ansawdd a  chysylltiadau rhwng darparwyr gwasanaethau yng Nghymru

e-ddysgu

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, wedi datblygu cynnyrch hyfforddi sydd ar gael yn genedlaethol i ddiwallu'r deilliannau ar gyfer grwpiau penodol y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.

Bydd y pecyn e-ddysgu 45 munud, sydd wedi'i ddylunio o amgylch deilliannau grwp 1 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol, ar gael ar  Learning@NHSWales portal ac Academi Cymru Gyfan, ac o fewn cyrraedd i holl staff gwasanaethau cyhoeddus gan fod ar gael yn rhad ac am ddim.