Hyfforddiant Dedddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol a ddaeth yn ddeddf ar 1 Mai 2014.

Mae'n cynnig y fframwaith gyfreithiol i wella lles pobl sydd angen gofal a chefnogaeth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, ac i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 

 

Pam ydym ni angen y Ddeddf?

Mae'r Papur Gwyn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith i Weithredu wedi pwysleisio nifer o sialensiau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roedd y rhain yn cynnwys newid demograffig, cynnydd mewn disgwyliadau oddi wrth y sawl sy'n gofalu a chefnogi ynghyd â realiti economaidd caled parhaus. Nod y Ddeddf yw trafod y materion hyn a rhoi mwy o ryddid i bobl trwy wneud hyn i benderfynu pa wasanaethau sydd eu hangen tra'n cynnig gwasanaethau cyson o ansawdd uchel ar draws y sir.

 

 

Yr Hwb

Eisiau dod i wybod pa mor dda yr ydych wedi ymdopi gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)? Mae fersiwn asesu o'r modiwl e-ddysgu Cyflwyniad ac Ymwybyddiaeth ar gael yn awr ar yr Hwb Dysgu Cyngor Gofal sydd newydd ei lansio.

Mae'r asesiad rhyngweithiol, sy'n cymryd tua 40 munud i'w gwblhau, wedi cael ei ddatblygu gan y Cyngor Gofal ar y cyd gydag Academi Cymru Gyfan, y Gronfa Ddysgu a Sgiliau dros Gyfiawnder, sy'n cyd-fynd â'r modiwl e-ddysgu, sydd eisoes ar gael ar yr Hwb.

Mae isafswm sgôr o wyth allan o 10 yn ofynnol i basio'r asesiad, ac unwaith y byddwch yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu argraffu tystysgrif fel prawf eu bod wedi'i Deall y Ddeddf.

Pa fodiwl ydych chi ei angen?