KIVA

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Nod

Mae'r athroniaeth sydd ynghlwm â KiVa yn ymwneud â phwysigrwydd deall pensaerniaeth cymdeithasol bwlio. Er mwyn lleihau bwlio, nid oes rhaid i ni newid y dioddefwyr o angenraid, gan eu gwneud yn "llai agored i niwed", ond gall dylanwadu ar ymddygiad gwyliedyddion arwain at leihau'r gwobrwyon a roddir i fwlis. O ganlyniad i hynny, bydd yn lleihau eu cymhelliad i fwlio yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, mae angen i ddioddefwyr deimlo eu bod yn cael gwrandawiad ac yn cael help gan oedolion yn yr ysgol ac mae angen taclo bwlis am eu hymddygiad annerbyniol. Rhaglen o fewn ysgolion yw KiVa i rwystro bwlio a chynnig gwaith ymyrraeth. Datblygwyd y rhaglen yn Ffindir ac fe'i defnyddir yn eang led led Ewrop. Dylid mabwysiadu KiVa fel dull i'r ysgol gyfan.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
19 a 20 Mawrth 2018 MRC, Llandrindod 9.30am - 3.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

M ae'n cynnwys camau gweithredu cyffredinol ar ffurf:

  • Cwricwlwm ystafell ddosbarth ar gyfer Cyfnod Allweddol dau
  • Gwasanaethau i'r ysgol gyfan, posteri a deunyddiau eraill i atgoffa disgyblion fod yr ysgol yn ysgol  KiVa
  • Adnoddau ar-lein i athrawon
  • Adnoddau ar-lein i rieni
  • Adnoddau ar-lein i blant, gan gynnwys gemau KiVa, i helpu disgyblion i feithrin perthnasoedd cryf a chefnogol gyda'i gilydd ac i ddysgu sut i ddelio gyda bwlio
  • Arolwg blynyddol ar-lein i fesur bwlio a lles. Bydd disgyblion yn llenwi'r arolwg yn ddienw ac mae Prifysgol Turku yn cynnig adborth ar ysgolion unigol bob blwyddyn
  • ‘Camau gweithredu a fynegwyd’, sy'n cynnwys ysgolion yn ffurfio tîm KiVa i ddelio gydag achosion o fwlio mewn ffordd sydd wedi'i strwythuro

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.