Hyfforddiant Datblygiad Plant - Plant gydag Anableddau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Darparwr y Cwrs: Children in Wales

Gweinyddydd y Cwrs: Frances Marshall

Nod

 Ar gyfer staff mewn ystod o leoliadau addysg a blynyddoedd cynnar er mwyn adnabod ac ymateb yn briodol i anawsterau datblygu posibl ar gyfer plant anabl.

Meddu ar ddealltwriaeth glir o egwyddorion Cefnogaeth Gynnar a'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd ac ymarferwyr.

Teimlo'n fwy hyderus am sut i adnabod ac ymateb i bryderon am ddatblygiad plentyn.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
14/11/2018 Cm Rm 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9:30am-4:30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall yr egwyddorion o weithio'n gynhwysol gyda phlant anabl a'r sawl sydd ag anghenion ychwanegol

Deall y pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd sydd â phlant anabl a'r sawl sydd ag anghenion ychwanegol

Deall sut mae Gwasanaeth Anabledd Integredig Powys yn hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth rhwng ystod o asiantaethau a phobl broffesiynol i gefnogi darparu ar gyfer plant anabl a'r sawl sydd ag anghenion ychwanegol

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.