Hyfforddiant Chwarae Cynhwysol

Darparwr y Cwrs: I'w Gadarnhau

Nod

Nod y cwrs hwn yw eich galluogi i sicrhau fod eich darpariaeth chwarae yn gynhwysol i bob plentyn. Fe fydd y cwrs yn cael ei danategu gan theori chwarae, athrawiaeth gynhwysol, y model cymdeithasol o anabledd a deddfwriaeth hawliau. Ymhellach at hyn, fe fydd yn cyflwyno dealltwriaeth eang o'r cymwysiadau ymarferol i'ch arfer yn eich gwaith gyda phlant fel y gallwch sicrhau fod eich darpariaeth chwarae yn diwallu safonau cynhwysol ar gyfer budd POB plentyn yn eich gwaith.  

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

  • Yn deall y cefndir damcaniaethol a deddfwriaethol i chwarae, gan gynnwys dealltwriaeth o'r diffiniad am chwarae, yr egwyddorion gwaith chwarae, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, Strategaethau Chwarae
  • Yn deall y cefndir damcaniaethol a deddfwriaethol i gynhwysiant, gan gynnwys y model cymdeithasol a meddygol o anabledd a'r Ddeddf Cydraddoldeb ar Sail Anabledd
  • W edi cyflawni dadansoddiad o'r rhwystrau i gynhwysiant a sut y gellir goresgyn y rhain
  • Wedi datblygu ystod o strategaeth a thechnegau i gynnwys chwarae cynhwysol yn eich darpariaeth
  • Wedi cyflawni dadansoddiad o waith ymyrraeth priodol mewn lleoliadau chwarae i hyrwyddo chwarae cynhwysol

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.