Hyfforddiant Chwarae Cynhwysol

Darparwr y Cwrs: I'w Gadarnhau

Nod

Nod y cwrs hwn yw eich galluogi i sicrhau fod eich darpariaeth chwarae yn gynhwysol i bob plentyn. Fe fydd y cwrs yn cael ei danategu gan theori chwarae, athrawiaeth gynhwysol, y model cymdeithasol o anabledd a deddfwriaeth hawliau. Ymhellach at hyn, fe fydd yn cyflwyno dealltwriaeth eang o'r cymwysiadau ymarferol i'ch arfer yn eich gwaith gyda phlant fel y gallwch sicrhau fod eich darpariaeth chwarae yn diwallu safonau cynhwysol ar gyfer budd POB plentyn yn eich gwaith.  

 

 

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
21 Ionawr 2017 Aberhonddu Trwy'r dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

  • Yn deall y cefndir damcaniaethol a deddfwriaethol i chwarae, gan gynnwys dealltwriaeth o'r diffiniad am chwarae, yr egwyddorion gwaith chwarae, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, Strategaethau Chwarae
  • Yn deall y cefndir damcaniaethol a deddfwriaethol i gynhwysiant, gan gynnwys y model cymdeithasol a meddygol o anabledd a'r Ddeddf Cydraddoldeb ar Sail Anabledd
  • W edi cyflawni dadansoddiad o'r rhwystrau i gynhwysiant a sut y gellir goresgyn y rhain
  • Wedi datblygu ystod o strategaeth a thechnegau i gynnwys chwarae cynhwysol yn eich darpariaeth
  • Wedi cyflawni dadansoddiad o waith ymyrraeth priodol mewn lleoliadau chwarae i hyrwyddo chwarae cynhwysol

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.