Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Rhaglen Rhianta Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig ac Oedi Ieithyddol

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Hyfforddiant deuddydd ychwanegol i Arweinyddion Grwpiau ar gyfer y Blynyddoedd Rhyfeddol.

Dim ond ar gyfer staff sy'n fedrus ac yn brofiadol wrth weithio gyda phlant ag ASA y mae'r cwrs hwn. Bydd yr hyfforddiant yn arbennig o addas i seicolegwyr clinigol ac addysgol, therapyddion iaith a lleferydd, nyrsys a gweithwyr cymdeithasol anableddau dysgu, athrawon ac ymarferwyr cefnogi teuluoedd sy'n brofiadol mewn gweithio gyda phlant ifanc sydd ag ASA.

(Noder: RHAID i'r sawl sy'n mynychu fod wedi cwblhau'r hyfforddiant tridiau SYLFAENOL cyn mynychu'r cwrs hwn).

M ae'r hyfforddiant hwn am ddim i'r sawl sy'n cymryd rhan a gyflogir gan asiantaethau ym Mhowys. £300 gan gynnwys TAW yw'r gost i'r sawl sy'n mynychu o du allan i Bowys.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i gyflwyno'r rhaglen mewn dull cydweithredol. Mae'r hyfforddiant yn dysgu'r cynnwys canlynol:

  1. Chwarae Storiau dan Arweiniad Plentyn yn Hyrwyddo Perthnasoedd Positif
  2. Hyfforddiant Dyfalbarhad a Chyn Academaidd yn Hyrwyddo Datblygiad Ieithyddol a Pharodrwydd am yr Ysgol
  3. Hyfforddiant Cymdeithasol yn Hyrwyddo Sgiliau Cyfeillgarwch
  4. Hyfforddiant Emosiynol yn Hyrwyddo Llythrennedd Emosiynol
  5. Chwarae Esgus yn Hyrwyddo Sgiliau Cymdeithasol ac Empathi
  6. Hyrwyddo Sgiliau Hunan-Reolaeth y Plant
  7. Defnyddio Clod a Gwobrwyon i Gymell Plant
  8. G osod Terfynau a Rheoli Ymddygiad yn Effeithiol

Bydd staff yn gallu cynnig y rhaglen 12 - 16 sesiwn hon i rieni plant ifanc (2-8 oed) sydd ar y Sbectrwm Awtistig neu gydag oedi ieithyddol, er mwyn hyrwyddo sgiliau cyfathrebu, gallu'r plant i reoli emosiynau, gallu cymdeithasol, sgiliau iaith, parodrwydd am yr ysgol a sgiliau perthnasoedd cymdeithasol.

Mae'r grwp yn ystyried materion megis grymuso rhieni, cydweithredu, delio gyda gwydnwch, cyfwynebu a dysgu, cefnogi ac eirioli dros rieni, gyda chyfleoedd i ymarfer y sgiliau hynny.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.