Hawliau Plant a Chyfranogi

Darparwr y Cwrs: Dynamix

Nod

Bydd y cwrs yn cyflwyno ffyrdd ymarferol a hwyliog i ymarferwyr gynnwys plant 5 - 11 mlwydd oed yn eu gwaith. Bydd yn cynnig cyngor ymarferol ar lais y dysgwr a sut i gynnwys plant iau yn effeithiol yn y broses o wneud penderfyniadau. Bydd y pecyn cymorth yn cynnig dulliau i ymarferwyr i gynnwys plant gyda dulliau sy'n gweddu i'w hanghenion.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ystod o ddulliau i gefnogi plant 5 - 11 oed i archwilio syniadau ac i fynegi eu barn

Adlewyrchu ar ddulliau dysgu a ffafrir a sut i addasu arfer i weddu iddynt

Profiad ymarferol mewn ystod o ddulliau creadigol, dyfeisgar a fwriedir i ddatblygu llais y dysgwr

Amser i adlewyrchu ar arfer eich hunan a rhannu syniadau gyda phobl broffesiynol eraill

Cyd-destun gwleidyddol a theori a gosod perthnasedd penodol o ran cyfranogiad

Adnodd neu becyn cymorth i'w defnyddio yn eich gwaith

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.