Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfyngau - 2 ddiwrnod (Darparwyr Gofal Plant)

D arparwr y Cwrs: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r cwrs cymorth cyntaf pediatrig deuddydd hwn yn canolbwyntio ar sefyllfaoedd brys sy'n wynebu'r sawl sy'n gofalu am blant ifanc a babanod, gan gynnwys meithrinfeydd dydd, ysgolion meithrin preifat, lleoliadau cyn ysgol, clybiau cyn ac ar ôl ysgol i blant yn y grwp oedran blynyddoedd cynnar, gofalwyr plant a gofalwyr plant yn y cartref.

Deall rôl a chyfrifoldeb y cymhorthydd cymorth cyntaf pediatrig

Gallu asesu sefyllfa frys yn ddiogel

Gallu darparu cymorth cyntaf i blentyn ifanc a phlentyn; nad yw'n ymateb nac yn anadlu'n arferol, gan gynnwys adfywio plentyn a phlentyn ifanc, nad yw'n ymateb nac yn anadlu'n arferol, sydd â chorffyn estron yn creu rhwystr yn y llwybr anadlu, gyda gwaedu allanol, gydag anafiadau i esgyrn, cymalau a chyhyrau.   

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
9 a 16 Mehefin 2018 Canolfan Deulu Integredig Y Drenewydd, Y Drenewydd 9:30am - 4:30pm
7 a 14 Gorffennaf 2018 Canolfan Hamdden Aberhonddu 9.30am – 4.30pm
15 a 22 Medi 2018 Canolfan Chwaraeon Llandrindod 9.30am – 4.30pm
6th and 13th October 2018 Brecon Leisure Centre 9.30am – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall sut i weinyddu cymorth cyntaf brys ar blentyn ifanc a phlentyn gyda chyflwr meddygol cronig neu salwch sydyn: argyfwng cryman-gell; argyfyngau diabetig, ymosodiad asthma, adwaith alergaidd, llid yr ymennydd, confylsiynau twymyn.

D eall sut i weinyddu cymorth cyntaf i blentyn ifanc a phlentyn: sy'n profi effeithiau gwres ac oerfel eithafol, sydd wedi cael sioc drydanol, gyda llosgiadau a sgaldiadau, sydd wedi cael ei wenwyno, sydd wedi cael ei gnoi neu'i bigo, gydag anafiadau bychain, gan gynnwys toriadau, crafiadau, hergydion a chleisiau, sblintiau bychain a thrwyn yn gwaedu, gyda chlyfyrau sy'n effeithio ar y llygaid, clustiau a'r trwyn, gydag anafiadau pen ac asgwrn cefn, gydag anaffylacsis, neu'n dioddef o sioc.

Deall sut i gwblhau cofnodion sy'n ymwneud â salwch, anafiadau ac argyfyngau.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.