Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Grwp traws-asiantaethol yw Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys (PPPI) sydd â chyfrifoldeb strategol trosfwaol dros gynllunio, datblygu a chomisiynu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pob plentyn ac unigolyn ifanc. Ei rol yw sicrhau a galluogi cydweithrediad rhyngasiantaethol effeithiol i wella deilliannau i blant a phobl ifanc. Mae gweithlu sydd wedi'i hyfforddi'n dda yn allweddol i gyflwyno gwasanaethau o ansawdd i blant a phobl ifanc.

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu mwyafrif y cyrsiau hyn. Fodd bynnag, mae ambell i gwrs lle y bydd tâl yn cael ei godi. Efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.