Panel Cymwysterau

 

Noder,
i gael eich ystyried, rhaid i chi fod yn weithiwr i Gyngor Sir Powys a rhaid derbyn eich cais 10 diwrnod cyn dyddiad y Panel Cymwysterau. Ni fydd unrhyw geisiadau anghyflawn yn cael eu derbyn.

Nod

Diben y Panel Cymwysterau yw ystyried ceisiadau am unrhyw gymhwyster neu ddyfarniad y gall aelod o staff o grwpiau diffiniedig, y nodir isod, fod yn dymuno eu cyflawni fel rhan o'u llwybr gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) neu ddysgu ac addysg broffesiynol barhaus i weithwyr cymdeithasol (CPEL).

I alluogi, annog a hwyluso staff i barhau ymhellach gyda'u datblygiad personol a phroffesiynol.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

I ystyried ceisiadau cyflawn a gyflwynir ar gyfer cymwysterau/ dyfarniadau achredu pellach gan staff o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol, y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Iechyd, ac Addysg (h.y. staff Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gweithio o fewn timoedd integredig ar draws Iechyd ac Addysg). Noder y bydd ceisiadau oddi wrth staff o fewn yr Uned Cefnogi Busnes ond yn cael eu derbyn lle bo tystiolaeth eu bod yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

I wirio fod y rheolwr llinell wedi dangos, ar y ffurflen gais, y bydd y dyfarniad neu gymhwyster y gwnaed cais ar ei gyfer yn cefnogi'r tîm a strategaethau gwasanaethau a bod cysylltiad gyda'r rhain.