CYPOP 5 (Cyflwyniad i Wasanaethau Gofal Plant o fewn y Cartref)

Darparwr y Cwrs: Llaw yn Llaw

Nod

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd wedi cofrestru diddordeb mewn dod yn ofalwr plant. Caiff hyfforddiant rhagarweiniol ar ofal plant o fewn y cartref trwy'r uned "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant o fewn y cartref' ei adnabod hefyd fel CYPOP5. Dyma'r cwrs a argymhellir ar gyfer darpar ofalwyr plant a gofalwyr plant newydd.

Gwerth yr uned yw pedwar credyd a dyma yw un o'r unedau dewisol o fewn Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc.

Cyflwyno digon o wybodaeth a chefnogaeth i gwblhau'r uned gwasanaeth gofal plant o fewn y cartref.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs:

  • bydd gennych ddealltwriaeth o ddeddfwriaeth bresennol sy'n effeithio ar ofal plant
  • byddwch yn gallu datblygu polisiau a gweithdrefnau ar gyfer eich lleoliad gofal plant
  • b yddwch yn deall cyfrinachedd ac amddiffyn data
  • byddwch yn deall sut i farchnata eich busnes a datblygu cynllun marchnata
  • byddwch yn deall cyllidebu a llif arian gan sefydlu un i'ch lleoliad gofal plant
  • byddwch yn deall iechyd a diogelwch ar gyfer eich busnes
  • byddwch yn deall gweithio mewn partneriaeth
  • byddwch yn deall pwysigrwydd chwarae ac arsylwi plant yn chwarae
  • byddwch yn deall diogelu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.