Atodiad o gyrsiau ar gyfer Hyfforddiant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol

 

Rhestr o'r holl hyfforddiant a gyflwynir dan y Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

 

 

Hyfforddiant Deddfau a Deddfwriaeth

Hyfforddiant Mabwysiadu

Rhaglen Hyfforddi Amddiffyn Oedolion

IM Hyfforddiant AIM

Hyfforddiant Gwaith Ymyrraeth Byr gydag Alcohol

Hyfforddiant Sgiliau Ymyrraeth Cymhwysol o ran Hunanladdiadau - Ymwybyddiaeth ASIST

Hyfforddiant Oedolyn Priodol

Ymlyniad

Tylino Babanod - Cwrs Diweddaru

Profedigaeth a Cholled

CEOP (Amddiffyn Plant Ar-lein rhag Ecsbloetiaeth)

Cadeirio Cyfarfodydd Aml-asiantaethol gyda Phlant, Pobl Ifanc neu Deuluoedd yn mynychu

Ymddygiad Heriol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig

Datblygiad Plant - Plant gydag Anableddau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Fforymau Amddiffyn Plant

Rhaglen Hyfforddiant Amddiffyn Plant

Plant sy'n Hunan-niweidio

Gwaith Cyswllt gyda Theuluoedd Geni

Hyfforddiant Sgiliau Llys (Gwasanaethau Oedolion)

Amrywiaeth Diwylliannol o fewn Rheoli Gofal

Ymwybyddiaeth o Fyddardod

Rhaglen Hyfforddiant Dementia 

Ymwybyddiaeth Diabetes

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Anableddau

Rhaglen Hyfforddiant DoLS (Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid) 

Rhaglen Hyfforddiant Trais Domestig

Trais Domestig - Yr Effaith ar Blant

Trais Domestic - Gweithio gyda chyflawnwyr

Trais Domestig - Gweithio gyda chyflawnwyr yn eu harddegau

Pecyn Cymorth Sgrinio'r Defnydd o Gyffuriau (DUST)

Hyfforddiant Taliadau Uniongyrchol

Anhwylderau Bwyta

Elklan - Cefnogi Iaith a Lleferydd

Cam-drin Emosiynol ac Esgeulustod

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ynni

Epilepsi

Atal Cwympo mewn Pobl Hyn

Fforymau Cysylltu gyda Theuluoedd

Llwybr Cefnogi Teuluoedd (Cyfnodau Pontio)

Diogelwch Bwyd Lefel 2 (Darparwyr Gofal Plant)

Rhaglen Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Chwarae Cynhwysol

Rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol®

Cwrs Cyflwyno - Gofal Cymdeithasol (cwrs 2 ddiwrnod)

Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig (IFSS) - Hyfforddiant Modiwl

Dulliau ymyrraeth sy'n Gwella Ymlyniadau Plant (DDP)

KiVA

Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (Oedolion)

Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (Plant)

Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithlon (Legal Highs) Neu Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS)

Stori Bywyd - Maethu

Gwneud Diogelu yn Bersonol (Gwaith Diogelu sy'n Seiliedig ar Ddeilliannau)

Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth

Deddf Galluoedd Meddyliol (2005) a Diddordeb Gorau

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – Oedolion (2 ddiwrnod)

Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth Parkinsons

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Plant a Phobl Ifanc)

Galluoedd o ran Ail-alluogi - Therapi Galwedigaethol

Cynllun Gofal sy'n seiliedig ar Ddeilliannau a Chefnogaeth Weithredol sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Cymorth Cyntaf Pediatrig

Cyfranogiad - Young Spice

Anhwylderau Personoliaeth

Galluoedd Ffisiotherapi ar gyfer Ail-alluogi

Rheoli Ymddygiad Positif - 3 diwrnod

Rheoli Ymddygiad Positif - Cwrs Diweddaru

Hyfforddiant Amlinellu’r Gyfraith Gyhoeddus (AGG) 

Cymwysterau: CACHE – Gwaith Chwarae

Cymwysterau: CPEL – Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol

Cymwysterau: CPEL – Arfer Profiadol mewn Gwaith Cymdeithasol

Cymwysterau: CPEL – Rhaglen Uwch Ymarferydd mewn Gwaith Cymdeithasol

Cymwysterau: CPEL: Y Tair Blynedd Cyntaf mewn Arfer

Cymwysterau: CYPOP 5 (Cyflwyniad i Wasanaeth Gofal Plant o fewn y Cartref)

Cymwysterau: Blwyddyn Gyntaf mewn Arfer - Gweithwyr Cymdeithasol sydd Newydd Gymhwyso

Cymwysterau: Diploma QCF Gweinyddiaeth Busnes

Cymwysterau: Diploma QCF Dysgu a Datblygu Gofal Plant Lefel 3/5

Cymwysterau: Diploma QCF Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymwysterau: Diploma QCF Cynllun Bwrsariaeth i'r Sector Ehangach

Cymwysterau: Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm

Fframwaith Asesu Risg Ecsbloetiaeth Rhywiol (SERAF)

Cyfryngau Cymdeithasol i Ofalwyr Maeth a Gofalwyr

Sgiliau Adrodd a Chofnodi Priodol Penodol

Hyfforddiant Modiwlar ar Strociau

Camddefnyddio Sylweddau a Phobl mewn Oed

Goruchwylio a Gwerthuso (Gofal Cymdeithasol)

Cefnogi Pobl gydag Anghenion Cyfathrebu a Synhwyraidd Dwys trwy Hyfforddiant Dilyniant 

Rhaglen Hyfforddiant Team Teach

Cyfleu Gwybodaeth Anodd i Blant

Aseswr a Thechnegwyr a Ymddiriedir - Addasiadau Llai heb Oedi

What Children's Bodies Need' DMP Training