Ymgeisio am drwydded parcio i drigolion

Image of a Parking sign

Defnyddir cynllun parcio i drigolion mewn ardaloedd lle mae mwy o alw nag o leoedd.  Nid ydynt yn gwarantu y byddwch yn cael man parcio, ond maent yn help i reoli parcio i bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hynny.

 

 

 

Cost

£65 y flwyddyn yw cost y drwydded trigolion. Mae trwyddedau'n dechrau ar y 1af o'r mis. Gallwch wneud cais yn ystod y mis presennol neu'r 2 fis nesaf dilynol.

Dim ond 1 trwydded y gellir ei chyflwyno i bob cyfeiriad.

Petai'r galw am drwydded ddim yn mynd yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael o fewn y parthau, mae'n bosibl y bydd ail drwyddedau i drigolion a/neu drwyddedau ymwelwyr yn cael eu cynnig i'w gwerthu. Sylwch y gallai'r Cyngor gyflwyno mwy o drwyddedau na'r lleoedd sydd ar gael ac felly'r cyntaf i'r felin yw'r drefn wrth sicrhau un o'r lleoedd sydd ar gael.

Ymgeisio am drwydded

Edrychwch i weld a oes gan eich ardal gynllun parcio. 

Os oes gan eich ardal gynllun, gallwch ddefnyddio trwydded ddilys ar bob adeg pan fyddwch yn parcio mewn ardal i drigolion yn unig - os nad oes trwydded gennych, gallwch dderbyn tocyn parcio.

Gallwch gael trwydded os:

  • Ydych yn byw'n llawn amser mewn cyfeiriad o fewn ardal sy'n gymwys
  • Yw eich cerbyd wedi'i gofrestru hefyd yn y cyfeiriad hwnnw

Ymgeisiwch am drwydded gan ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen hon. 

Bydd angen i ni weld dogfen V5 y cerbyd i gadarnhau ei fod wedi'i gofrestru i ddeilydd y drwydded yn yr un cyfeiriad. Os oes gennych ddefnydd preifat o gerbyd cwmni sydd heb gofrestru i'ch eiddo, bydd gofyn cael llythyr gan eich cyflogwr at y diben hwn yn hytrach na'r ddogfen V5.

Nid yw trwyddedau yn gwarantu y cewch le o fewn y parth nac yn agos ato/y tu allan i gyfeiriad y trigolion.

  • Byddwn yn anfon eich trwydded trwy'r Post Brenhinol.
  • Dylech ganiatáu pum diwrnod gwaith i'r drwydded eich cyrraedd ac ni ddylech barcio yn y man parcio trigolion tan y bydd y drwydded wedi'i harddangos.
  • Unwaith y byddwch wedi prynu trwydded, ni allwch gael ad-daliad amdani.
  • Gallwn ddiddymu trwydded neu ei thynnu'n ôl, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd hyn yn digwydd.
  • Dim ond trwyddedau gwreiddiol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod hwn sy'n ddilys, gall camddefnydddio trwydded arwain at gymryd camau gweithredu yn eich erbyn.

Mae trwyddedau'n cael eu cysylltu gyda chyfeiriad ac nid ellir eu trosglwyddo. Rhaid i chi ein ffonio ar 0845 607 6060 a dweud wrthym ni os byddwch yn newid cyfeiriad fel y gallwn ganslo'r drwydded bresennol. Bydd ad-daliad yn cael ei wneud ar unrhyw fisoedd cyfan sy'n weddill heb gynnwys tâl gweinyddu o £25.

Os ydych yn symud i dy o fewn ardal cynllun trigolion, peidiwch â thybio y byddwch yn gallu cael trwydded parcio. Siaradwch â phreswylydd presennol neu ffoniwch 0345 155 1004 i wirio.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i newid manylion eich cerbyd yn ôl yr angen. Mae tâl gweinyddu o £25 yn daladwy.

Adnewyddu eich trwydded gan ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen hon.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud cais cyn i'ch trwydded bresennol ddod i ben gan adael digon o amser i ni anfon y drwydded newydd atoch. Os byddwch yn parcio heb drwydded, hyd yn oes os ydych yn aros iddi gyrraedd, gallech dderbyn rhybudd tâl atodol o hyd.