Teithio Llesol

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru yn genedl o gerddwyr a seiclwyr. Ei diben yw galluogi mwy o bobl i deithio'n llesol ar gyfer teithiau byr yn hytrach na defnyddio cerbydau modur, lle mae'n addas iddynt wneud hynny.

Datblygwyd y Map Rhwydwaith Integredig trwy waith gysylltu â phobl sydd â diddordeb ac mae’n adlewyrchu’r llwybrau a’r datblygiadau y gofynnwyd amdanynt gan drigolion / rhanddeiliaid Powys.  Llwybrau cerdded oedd y rhain yn bennaf ond byddwn yn ystyried ac yn datblygu llwybrau beicio dros amser.

Gorolwg o'r Ddeddf

Mae'r Ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru i lunio mapiau teithio llesol a chyflwyno gwelliannau flwyddyn ar flwyddyn ar lwybrau a chyfleusterau teithio llesol.

Mae'n gofyn i awdurdodau priffyrdd yng Nghymru i wneud gwelliannau i lwybrau a chyfleusterau ar gyfer cerddwyr a seiclwyr gan ystyried anghenion cerddwyr a seiclwyr mewn ystod o swyddogaethau eraill yr awdurdod priffyrdd.

Mae'n gofyn hefyd i Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol i hyrwyddo teithiau llesol wrth ymarfer eu swyddogaethau dan y Ddeddf hon.

Darllenwch  y ddeddfwriaeth ar wefan gov.uk yma

Darllenwch 'Adroddiad Statudol ar y Ddeddf Teithio Llesol’ yma