Rhybuddion a Chyngor am Lifogydd

I weld y newyddion diweddaraf, neu wybodaeth am lifogydd, toriadau yn y cyflenwad trydan, teithio a’r tywyddDarllenwch y cyngor cenedlaethol gan Lywodraeth y DU 

Am ymholiadau am lifogydd a gwybodaeth am eich eiddo, cysylltwch ag Natural Resources Wales:

 

 • Llinell ymholiadau cyffredinol - 03000 65 3000
 • Llinell ffôn Llifogydd - 0345 988 1188

Am ymholiadau llifogydd a gwybodaeth am ffyrdd a chludiant cysylltwch â Desg Gymorth Priffyrdd:

 • 0845 602 7035
 • 01597 827465

Gwefannau gyda rhagor o wybodaeth ac arweiniad :

Darllenwch y cyngor cenedlaethol gan Lywodraeth y DU 

Cofrestrfa Tir - Dangosyddion Perygl o Lifogydd

Canolfan Rhagolygon Llifogydd

Tywydd BBC

Y Swyddfa Dywydd

Traffig Cymru

Asesiad Peryglon Llifogydd Rhagarweiniol (PFRA)

Fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (LLFA), mae gofyn i Gyngor Sir Powys, yn unol â'r Rheoliadau Peryglon Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb Llifogydd 2007/60/EC yr UE i adolygu ei Asesiad Peryglon Llifogydd Rhagarweiniol (PRFA) a luniwyd ym mis Rhagfyr 2011. Gellir dod o hyd i ganfyddiadau'r arolwg hwn yn yr adroddiad adendwm cysylltedig.

Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) Addendum Report

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gyfrifol am gymeradwyo a chyhoeddi dogfennau PFRA Rhagfyr 2011. Gellir dod o hyd i'r rhain yma.

 

 

 

Llifogydd o brif bibell ddwr neu bibell garthffosiaeth

Os mai prif bibell ddwr sydd wedi byrstio, neu bibell garthffosiaeth yw achos y llifogydd, cysylltwch â'r cwmni cyfleustodau perthnasol ar gyfer eich ardal chi:

Rhoi gwybod am ddwr yn gollwng i Ddwr Hafren Trent

Rhoi gwybod am ddwr yn gollwg i Ddwr Cymru

Rydym yn gyfrifol am:

 • ddatblygu strategaeth ar gyfer rheoli'r perygl o lifogydd yn lleol
 • cadw cofrestr o asedau rheoli'r perygl o lifogydd
 • ymchwilio i lifogydd; a chyflwyno Caniatâd i Ddraenio Tir, gan gynnwys Camau Gorfodi ar gyfer gwaith ar gyrsiau dwr arferol.

  Gallwch ofyn i gael gweld y gofrestr sy'n rhestru lleoliadau'r nodweddion ac asedau sydd ar y gofrestr risg sylweddol trwy gysylltu â'n Tim Draenio Tir trwy e-bost land.drainage@powys.gov.uk

  Ymchwilio i achosion o lifogydd

  Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i ni ymchwilio:

  • pa sefydliadau sydd â swyddogaethau perthnasol ar gyfer rheoli risg llifogydd
  • a oes unrhyw un o'r sefydliadau hynny wedi defnyddio'u swyddogaethau, neu ydynt yn bwriadu defnyddio'u swyddogaethau mewn ymateb i'r llifogydd.

  Ar ôl i ni gynnal ymchwiliad, rhaid i ni:

  • gyhoeddi canlyniadau'r ymchwiliad, a
  • hysbysu unrhyw sefydliadau perthnasol.

Rhoi gwybod am lifogydd

 1.   bydd angen cyfeiriad e-bost, neu rif ffôn

Llinell Llifogydd - 0345 988 1188

Ymunwch â'r llinell llifogydd i gael rhybuddion llifogydd 24 awr y dydd dros y ffôn, drwy neges destun neu neges e-bost.

Y ffordd orau i leihau'r perygl o lifogydd i'ch cartref ac i amddiffyn eich eiddo yw cael cynllun llifogydd.  Gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth trwy fynd i :

Gall cynllun llifogydd eich helpu i weithredu'n gyflym ac i wneud penderfyniadau ymarferol mewn achos o lifogydd.  Dylai eich cynllun llifogydd gynnwys manylion cyswllt defnyddiol ar gyfer sefydliadau fel y Llinell Llifogydd a'ch cwmni yswiriant a phrif wasanaethau.

Gwaith Gwella Draenio Tir 

Cynlluniau llifogydd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi llunio Cynllun Llifogydd Personol ynghyd â thaflen sy'n cynnig cyngor ymarferol ar beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

Lawrlwytho'r Cynllun Llifogydd Personol

Lawrlwytho'r taflen llifogydd

Prif afonydd

Nentydd ac afonydd mwy yw'r prif afonydd. Fodd bynnag, bydd rhai cyrsiau dwr llai hefyd yn cael eu cynnwys.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am y prif afonydd, ac mae ganddo nifer o bwerau i'w rheoli. 

Cyrsiau dwr arferol 

Unrhyw afon, nant, ffos, draen, rhych, neu lifddor neu geudod y bydd dwr yn llifo drwyddo ac nad yw'n rhan o brif afon yw cwrs dwr arferol.

Cyngor Sir Powys yw'r awdurdod draenio tir lleol ac mae ganddo nifer o bwerau o dan y Ddeddf Draenio Tir 1991 

Gweler hefyd ein tudalen ar Cyrsiau Dwr Arferol:  Gwneud cais am ganiatâd i wneud gwaith.

Perchnogaeth Dorlannol

Os oes gennych gwrs dwr arferol neu brif afon yn llifo trwy'ch tir neu ar hyd ymyl eich eiddo, mae'n debygol mai chi yw'r perchennog torlannol, oni bai eich bod yn gwybod bod y cwrs dwr yn perthyn i rywun arall.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael ar hawliau a chyfrifoldebau perchennog torlannol yn llyfryn Asiantaeth yr Amgylchedd 'Living on the Edge". 


Gwaith Gwella Draenio Tir