Gwneud cais am gerdyn bws

Bydd unrhyw un sy’n 60 oed ac yn byw ym Mhowys yn gallu derbyn Tocyn Rhatach Cymru Gyfan i deithio ar bws am ddim.  Os oes gennych anabledd, gallwch wneud cais un ai am Docyn Rhatach Cymru Gyfan neu Gerdyn Trên am ddim i’r Anabl sy’n rhoi gostyngiad i chi oddi ar eich tocyn trên ar hyd a lled y wlad.

Os ydych chi’n hawlio oherwydd eich bod chi’n anabl, gallwch dderbyn un o’r canlynol yn unig:

Cerdyn bws

I gael cerdyn bws bydd rhaid i chi wneud cais yn bersonol trwy fynd â’r ffurflen a’r dogfennau angenrheidiol i un o’n  Mannau Gwasanaethau Cwsmer. Mae rhestr lawn o’r dogfennau angenrheidiol ar y ffurflen gais.

Bydd rhywun o’r Mannau Gwasanaethau Cwsmer yn tynnu eich llun a byddwn yn postio’r cerdyn newydd atoch fel arfer o fewn 7 – 10 diwrnod.  Cofiwch nad ydym yn gallu derbyn ceisiadau drwy’r post.

Sut ydw i’n cael cerdyn bws newydd os ydw i’n ei golli neu os yw’n cael ei ddifrodi neu’i ddwyn?

Os ydych chi’n colli’ch cerdyn bws, neu os yw’n cael ei ddifrodi neu’i ddwyn, rhaid i chi dalu ffi o £5.00 cyn i ni roi cerdyn newydd i chi.

 

Rydych chi’n gallu gwneud cais yn eich Llyfrgell+ agosaf neu mae croeso i chi ffonio Gwasanaethau Cwsmer ar 01597 826000.  

Cerdyn Trên.

Llenwch y ffurflen a’i dychwelyd, gyda’r dogfennau angenrheidiol i:

Uned Cludo Teithwyr

Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

 

Peidiwch ag anfon unrhyw arian.  Mae’r cerdyn trên i’r anabl AM DDIM dan y cynllun teithio’n rhatach.

 

 

Bydd unrhyw un sy’n 60 oed ac yn byw ym Mhowys yn gallu derbyn cerdyn teithio am ddim

Os ydych chi’n anabl

Gallwch dderbyn gerdyn os ydych chi wedi’ch cofrestru’n:

       Ddall neu’n rhannol ddall

       Yn fyddar

       Yn methu siarad

neu os oes gennych anabledd, neu wedi dioddef anaf sy’n amharu’n fawr ar eich gallu i gerdded, neu heb y defnydd o’r ddwy fraich neu os oes gennych broblem iechyd meddwl  parhaol.

Gallwch hefyd hawlio os ydych chi’n derbyn:-

Lwfans Anabledd Difrifol

Lwfans Mynychu

Lwfans Byw i’r Anabl (gyda chyfradd symudedd uwch)

Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

80% Pensiwn Anabledd Gwasanaeth.

Neu os ydych wedi colli neu ddim yn gallu cael trwydded yrru am resymau meddygol.

Wrth wneud y cais, ewch â’ch dogfennau gyda chi sy’n dangos yn glir eich bod chi’n gallu hawlio oherwydd anabledd a:

                Eich rhif Yswiriant Gwladol (e.e. llythyr cyngor ar bensiwn)

                Eich dyddiad geni (e.e. trwydded yrru, tystysgrif geni neu basbort)

                Dogfen sy’n dangos eich cyfeiriad.

Cydymaith Teithio  

Os oes hawl gennych gael cydymaith teithio, bydd y trefniant hwn yn parhau gyda’ch cerdyn newydd.  Os ydych chi angen help i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gallwn roi consesiwn arall i gydymaith teithio.  Yn yr achosion hyn, mae lle ar eich ffurflen gofrestru i Wasanaethau Cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol gadarnhau’r angen hwn.

 

 

 

Os nad oes angen eich tocyn gostyngol arnoch mwyach, dychwelwch ef gan nodi'r rheswm nad oes ei angen erbyn hyn, i:

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Uned Cludiant Teithwyr
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw