Gweld gwybodaeth sydd wedi'i chyhoeddi gan y Cyngor.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymroddedig tuag at fod yn agored a thryloyw. Mae'r Cynllun Cyhoeddiadau hwn yn esbonio'r mathau o wybodaeth y gallwch ddisgwyl ei gweld. Os nad yw'r wybodaeth ar gael ar y wefan hon, neu fod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch heb ei rhestru ar y dudalen hon, gallwch ofyn i ni amdano trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen hon.

 

 

Gwneir cais am rai eitemau yn amlach, megis gwybodaeth am angladdau iechyd y cyhoedd, treth y cyngor a threthi busnes.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth sydd gennym, felly efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi wybod pa wybodaeth sydd ar gennym.

Noder fod enwau'r dogfennau yn enghreifftiau ac na fyddant o bosibl yn adlewyrchu'r union ddogfen sydd ar gael.

Cyfansoddiad y Cyngor: Ein rheolau a'n gweithdrefnau.

Strwythur democrataidd y Cyngor: Gwybodaeth am swyddogaeth a phrosesau cyfarfodydd (Cyfarfodydd y Cyngor, Pwyllgor Gweithredol a Phwyllgorau eraill).

Strwythur cyfarwyddiaethau'r cyngor: Ein strwythur trefniadaethol a manylion cyswllt ar gyfer y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Corfforaethol.

Lleoliad ac amseroedd agor eiddo'r cyngor: Adeiladau'r cyngor gyda mynediad cyhoeddus, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, ysgolion, swyddfeydd cofrestru.

Gwybodaeth ar gynghorwyr a manylion cyswllt: Ar hyn o bryd, cynghorwyr etholedig yn cynnwys plaid, aelodaeth ar bwyllgorau, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost cyswllt.

Manylion cyswllt ar gyfer adrannau sy'n wynebu'r cwsmer: Gallwch ddod o hyd i'r gwasanaeth sydd ei eisiau arnoch ar y wefan hon.

Canlyniadau etholiadau mwyaf diweddar: Canlyniadau etholiad sy'n arwydd o gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor.

Perthnasoedd gydag awdurdodau eraill: Gwybodaeth, er enghraifft am Gyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Awdurdod Cefnffyrdd Cymru.

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant: Datganiad Cyfrifon y cyngor.

Rhaglen gyfalaf: Strategaeth Gyfalaf a Chynllun Rheoli Asedau

Arolygon gwariant: Datganiad Cyfrifon ac adroddiadau Pwyllgorau'r Cyngor.

Adroddiadau archwilio ariannol: Er enghraifft, Adroddiadau Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiadau Gwerth Gorau.

Lwfansau Aelodau: Y lwfansau y mae hawl gan aelodau i'w hawlio a'r cyfanswm y mae pob aelod yn ei dderbyn mewn treuliau.

Lwfansau a threuliau staff: Cyfraddau milltiroedd, llety a chynhaliaeth y gellir eu hawlio gan staff.

Strwythur cyflog a graddfeydd: Bandiau cyflog ar gyfer pob graddfa, gan gynnwys graddfeydd uwch swyddogion a phrif swyddogion

Contractau: Manylion contractau sy'n cael eu rhoi ar dendr ar hyn o bryd; polisïau a chanllawiau caffael; contractau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer tendro cyhoeddus.

Rhestr o gontractau a wobrwywyd a'u gwerth: Contractau a wobrwywyd dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2006 fel y'u cyhoeddwyd yn Llawlyfr Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Adroddiadau'r archwiliwr dosbarth: Er enghraifft, Adroddiadau'r Archwiliwr Dosbarth, Adroddiadau Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiadau Gwerth Gorau

Datganiadau ariannol ar gyfer prosiectau a digwyddiadau: Datganiad Cyfrifon y Cyngor

Rheoliadau ariannol mewnol: Rheoliadau ariannol dan Reolau Sefydlog y cyngor, fel sydd yng Nghyfansoddiad y cyngor.

Nawdd ar gyfer trefniadau partneriaeth: Nawdd partneriaeth ar gyfer mentrau ar y cyd.

Adroddiadau blynyddol: Adroddiad Blynyddol y cyngor a Chynllun Powys yn Un.

Strategaethau a chynlluniau busnes: strategaethau a chynlluniau busnes a gwasanaeth ar gyfer cyfarwyddiaethau, adrannau a gwasanaethau gan gynnwys Cynllun Powys yn Un, Y Strategaeth Gyfalaf a'r Cynllun Rheoli Asedau.

Cynlluniau perfformiad: er enghraifft, cynlluniau perfformiad gwerth gorau ac adroddiadau'r archwiliwr.

Arolygon perfformiad: gwybodaeth perfformiad gan gynnwys, er enghraifft, Asesiadau Perfformiad Cynhwysfawr, Cynllun Powys yn Un,  arolygon Perfformiad Cydraddoldeb a chynlluniau gwella perfformiad ar gyfer adrannau.

Strategaethau a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag awdurdodau eraill: Er enghraifft, strategaethau a chynlluniau tai, strategaethau addysg, strategaethau digartrefedd, strategaethau cyswllt cwsmeriaid, strategaethau gostwng troseddau.

Blaen gynllun o Benderfyniadau Allweddol: er enghraifft, blaen gynlluniau gwaith ar gyfer ein Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau Archwilio.

Strategaeth Gyfalaf: Strategaethau a Chynlluniau Cyfalaf ac Asedau.

Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau: Gwybodaeth ar Gynllun Perfformiad Gwerth Gorau'r Cyngor ac am adroddiadau archwilio ac adroddiadau llywodraethu blynyddol.

Adroddiadau'r archwiliwr dosbarth ar y cynllun perfformiad gwerth gorau a dangosyddion perfformiad: er enghraifft o fewn Adroddiadau Archwilio Dosbarth, yr Adroddiad Blynyddol ac Adroddiadau Gwerth Gorau.

Asesiad Perfformiad Cynhwysfawr: Gwybodaeth am yr Asesiad Perfformiad Cynhwysfawr, neu asesiad tebyg.

Adroddiadau archwilio: Adroddiadau archwilio sydd ar gael yn gyhoeddus. 

Trefniadau Ardal Leol: Cytundebau partneriaeth a wnaed gan y Cyngor trwy weithio gyda grwpiau amrywiol a phartneriaethau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol, cymunedol a ffydd.

Gwybodaeth ystadegol: Wedi'u llunio yn unol â gofynion y Cyngor a gofynion adrannol. Er enghraifft, gwybodaeth am bresenoldeb mewn ysgolion, a phoblogaeth a chyflogaeth.

Asesiadau effaith: Adroddiadau Gweithredol yn cynnwys Asesiadau Effaith (megis Asesiadau Effaith Cydraddoldeb).

Safonau gwasanaeth: Siarter i Gwsmeriaid a safonau gwasanaeth

Cytundebau gwasanaeth cyhoeddus: Cytundebau gwasanaeth cyhoeddus.

Amserlen o gyfarfodydd y cyngor: Dyddiadau pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol

Dogfennau cyfarfodydd: Agendâu, adroddiadau swyddogion, papurau cefndirol a chofnodion pwyllgorau'r cyngor, is-bwyllgorau a chyfarfodydd y fforwm sefydlog.

Prif gynigion a phenderfyniadau ar bolisi (a ffeithiau ategol): Cynllun Powys yn Un, dogfennau cyfarfodydd a phenderfyniadau aelodau portffolio.

Ymgynghoriadau cyhoeddus: Papurau neu wybodaeth ymgynghori, unrhyw grynodeb o'r ymatebion a chanlyniad yr ymarferiad ymgynghori.

Polisïau a gweithdrefnau i gynnal busnes y cyngor: Cyfansoddiad y Cyngor.

Polisïau a gweithdrefnau i gyflwyno ein gwasanaethau: Er enghraifft, y Siarter i Gwsmeriaid a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Polisïau a gweithdrefnau ar recriwtio a chyflogi staff: Er enghraifft, gwybodaeth ar gyflogaeth, swyddi gwag presennol, Polisi Recriwtio, Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Polisi Adnoddau Dynol, Polisi Iechyd a Diogelwch.

Gwasanaethau Cwsmer: Er enghraifft, y Polisi Gwasanaethau Cwsmer a'r polisi Cwynion.

Polisïau rheoli cofnodion a data personol: Er enghraifft, y Polisi Gwarchod Data a'r Polisi Rheoli Cofnodion.

Cyfundrefnau a pholisïau codi tâl: Er enghraifft Ffioedd a thaliadau trwyddedu, taliadau Rheoli Adeiladu, Pridiannau Tir Lleol.

 

 

Gall y rhain fod ar gael i'w harchwilio'n unig.

Cofrestrau cyhoeddus a chofrestrau a gynhelir fel cofnodion cyhoeddus: Er enghraifft, y Gofrestr Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, Cofrestr Etholwyr, Cofrestr Eiddo, Trwyddedau a Thrwyddedau Eiddo Clwb, Cofrestr o Yrwyr Cerbydau Hacni.

Cofrestrau asedau a chofrestr asedau gwybodaeth: Er enghraifft, y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol.

Cofrestr o ddiddordebau ariannol a diddordebau eraill cynghorwyr: Cofrestr o Ddiddordebau Aelodau yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000 [Adran 81].

Cofrestr o roddion a lletygarwch: Ar gyfer swyddogion y cyngor ar lefel cyfarwyddwyr cynorthwyol ac uwch

Priffyrdd, trwyddedu, cynllunio, tir comin, llwybrau troed ac ati: Er enghraifft, Mapiau Diffiniol, Cofrestr o Briffyrdd sydd wedi'u Mabwysiadu, Cofrestr o Geisiadau Cynllunio, Cofrestr Tir Comin.

Cofrestr etholwyr: Y Gofrestr Etholwyr a gwybodaeth am y Gofrestr a lle gellir ei harchwilio.

Gellir dod o hyd i holl Wasanaethau'r Cyngor ar y wefan hon.

Cyfrifoldebau rheoleiddio a thrwyddedu: Er enghraifft, trwyddedu cerbydau hacni, trwyddedu achub cerbydau, trwyddedu adloniant, trwyddedu gwirodydd.

Gwasanaethau ar gyfer busnesau lleol: Er enghraifft, gwasanaethau a chyngor i fusnesau, cyngor ar eiddo a chyfleoedd busnes.

Gwasanaethau i gyrff eraill: Er enghraifft, grwpiau ieuenctid a gweithgareddau clwb.

Gwasanaethau i aelodau'r cyhoedd: Gellir dod o hyd i fanylion am holl Wasanaethau'r Cyngor ar y wefan hon.

Unrhyw ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau: Er enghraifft, ffioedd a thaliadau Trwyddedu, taliadau Rheoli Adeiladu, Pridiannau Tir Lleol.

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr i'r ardal: Er enghraifft, gwybodaeth ar hamdden, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a chasgliadau archif.

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau: Mae taflenni a chyhoeddiadau amrywiol y cyngor ar gael yn swyddfeydd y cyngor, canolfannau ardal, llyfrgelloedd ac ati.

Cyngor a chyfarwyddyd: Er enghraifft, cyngor ar ddyledion a budd-daliadau, cyngor i ddefnyddwyr, tai fforddiadwy.

Datganiadau i'r wasg: Datganiadau i'r wasg.

Gwybodaeth etholiadol: Er enghraifft, canlyniadau etholiadol, etholiadau sydd i ddod a gweithdrefnau pleidleisio.

Ail-ddefnyddio gwybodaeth a gyhoeddwyd

Rhaid cael caniatâd clir y cyngor cyn ail-ddefnyddio gwybodaeth a ddisgrifir ar y dudalen hon oni bai fod hyn yn dod o fewn amodau trwydded benodol. Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon i ofyn am ganiatâd.

 

 

Rydym yn ceisio cynnig gwybodaeth am ddim lle bynnag y gallwn. Pan fydd rhaid i ni godi tâl arnoch am wybodaeth, bydd cyfiawnhad dros y taliadau, fe fyddant yn dryloyw ac yn cael eu cadw at isafswm.

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud am dreuliau gwirioneddol megis:

  • Llungopïo/argraffu
  • Postio a phecynnu
  • Y gost a godir yn uniongyrchol o ganlyniad i weld y wybodaeth

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud hefyd am wybodaeth lle maent yn cael eu hawdurdodi'n gyfreithlon. Bydd rhestr o ffioedd yn cael ei chyhoeddi ar gyfer gwybodaeth o'r fath. 

Mae'n bosibl y caiff taliadau eu gwneud am setiau data hawlfraint (neu rannau o setiau data) sydd ar gael i'w hailddefnyddio.

Os na fyddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y wefan hon, byddwn yn ceisio cynnig y wybodaeth y gwnaethoch gais amdani lle bo hynny'n bosibl yn gyfreithiol, a byddwn yn cynnig cyngor a chefnogaeth os oes ei angen. Mae gennych hawl i ofyn i ni am wybodaeth dan ddeddfwriaeth, yn enwedig Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a'r Deddf Gwarchod Data 1998

Gofynnwch i ni am wybodaeth am y cyngor

Gofynnwch i ni am wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch

Mae eich hawl i wybodaeth ond yn cael ei gyfyngu gan yr amodau a'r eithriadau a nodir yn y ddeddfwriaeth uchod.

Eithriadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Eithriadau Rhyddid Gwybodaeth

Os nad ydych yn fodlon gydag ymateb y cyngor pan fyddwch yn ceisio cael gwybodaeth, efallai y byddwch am wneud cwyn

Os na fyddwch yn fodlon o hyd wedi mynd trwy system gwyno ac apelio'r Cyngor, gallwch wedyn gyflwyno cwyn yn uniongyrchol at y Comisiynydd Gwybodaeth a'i gyfeiriad yw:

Y Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545700

Gwefan: http://ico.org.uk