Gwasanaeth Ymchwilio Hanes Lleol

Mae'r llyfrgelloedd yn cadw cyfeirlyfrau masnach, papurau newydd, cyfnodolion a chyhoeddiadau hanes lleol.  Gellir gweld rhagor o wybodaeth gyda'r deunydd wedi'i rhestru yn Archifau Powys.  Mae cyhoeddiadau Astudiaethau Lleol hefyd wedi'u rhestru yn y catalog llyfrgell.

Gallwch ddefnyddio'r deunydd argraffedig, catalogau, darllenwyr microfilm neu gyfrifiaduron yn Llyfrgelloedd Aberhonddu, y Drenewydd a Llandrindod am ddim.  Mae'n hanfodol eich bod yn llogi'r darllenwyr microfilm a chyfrifiaduron.

A oes gennych wasanaeth ymchwil?

Os nad ydych yn gallu dod i mewn i'r llyfrgell, gallwn wneud gwaith ymchwil drosoch.

Ar gyfer gwaith ymchwil yn ymwneud â:


Sir Frycheiniog
 - cais ar-lein yma NEU argraffwch y ffurflen a'i hanfon trwy'r post.

Sir Drefaldwyn -  cais ar-lein yma NEU argraffwch y ffurflen a'i hanfon trwy'r post.

Sir Faesyfed - gwnewch gais trwy Wasanaeth Ymchwil Archifau Powys

Rydym yn cadw copïau o gyfeirlyfrau masnach, papurau newydd, cyfnodolion a chyhoeddiadau hanes lleol.  Gellir gweld rhagor o fanylion yma, gyda'r deunydd wedi'i rhestru yn Archifau Powys.  Mae cyhoeddiadau Astudiaethau Lleol hefyd wedi'u rhestru yng nghatalog y llyfrgell.

Beth fydd hi'n costio a sut ydw i'n talu?

Bydd ceisiadau trwy'r post neu dros y ffon am y cofnodion a sut y gellir eu defnyddio ar gyfer ymchwil am ddim. 

Gallwch wneud chwiliadau cyflym (un chwiliad yn unig ar gyfer ffurflen cyfrifiad penodol) o fewn hanner awr am £15.  Ar gyfer ymchwil mwy estynedig, byddwn yn codi £24 am un awr a £50 am ddwy awr.  Mae'n rhaid i chi dalu'r ffi hyd yn oed os nad oes unrhyw ganlyniadau positif o'r chwiliad.  Os ydych angen rhagor o waith ymchwil ar ôl derbyn yr adroddiad cyntaf, gallwch wneud cais amdano yn yr un ffordd.

Rydym yn derbyn archebion post neu sieciau'n daladwy i Gyngor Sir Powys.  Gallwch hefyd dalu ar-lein drwy Gyfleuster Taliadau Ar-lein Cyngor Sir Powys   Peidiwch â gwneud unrhyw daliadau tan fod y gwaith ymchwil wedi'i gwblhau. 
 

Pa fath o chwiliadau y gallwch chi ei wneud?

Mae chwiliadau penodol megis chwilio am gofnodion ar ffurflenni cyfrifiad yn gyflym a ddiffwdan.  Gellir gwneud chwiliadau hirach e.e. am ddigwyddiad neu leoliad penodol, neu chwiliad papur newydd ond efallai byddant yn cymryd yn hirach.  Ni allwn ddelio gyda cheisiadau cyffredinol megis twf a datblygiad tref.  Gall y Llyfrgellydd Cangen wrthod cais am chwiliad neu gyfyngu maint yr amser y gellir ei dreulio arno.

 

Sut allaf wneud cais?

Gallwch gyflwyno eich gofynion ymchwil trwy ffurflen gais ar-lein, neu llenwch y ffurflen a'i dychwelyd yn y post.  Ni allwn ddechrau unrhyw ymchwil oni bai bod ffurflen gais wedi dod i law. 

 

Sut allaf dderbyn y wybodaeth a pha mor hir y bydd hyn yn ei gymryd?

Pan fydd chwiliad wedi'i gwblhau byddwn yn anfon adroddiad, trwy e-bost neu drwy'r post, gan roi manylion y ffynonellau a wiriwyd a'r wybodaeth a ddarganfuwyd.  Byddwn hefyd yn cynnwys y bil ar gyfer yr ymchwil.  Ein nod yw ateb pob cais o fewn pedair wythnos.