Llyfrau Llesol Cymru

Bydd teuluoedd yn cael anawsterau o bryd i'w gilydd, ac mae yna lawer o dystiolaeth y gall defnyddio deunyddiau hunan-gymorth o safon uchel fod yn effeithiol dros ben.


Beth yw "Llyfrau Llesol Cymru"?

Mae'r llyfrau hunan-gymorth a ddewiswyd ar gyfer y cynllun yma wedi'u hadolygu gan bobl broffesiynol a theuluoedd lleol sydd wedi dyfarnu eu bod yn ddefnyddiol ac yn rhwydd eu darllen. Mae'r rhan fwyaf o lyfrau wedi'u hanelu at rieni a gofalwyr.

Mae pob llyfr yn cynnwys defnydd a chyngor defnyddiol i'ch annog i ddefnyddio a datblygu sgiliau sydd gennych eisoes a chynnig syniadau ynghylch syniadau newydd yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw er mwyn ceisio rheoli eich sefyllfa.

Gallwch ddod o hyd i restr o lyfrau yma

 

Sut alla' i ddod yn rhan o'r cynllun?

Gallwch drafod y cynllun gyda'ch Meddyg Teulu neu'ch nyrs ysgol ac os credant y gallai fod yn ddefnyddiol i chi, byddant yn argymell llyfr. Os ydych chi'n dod o hyd i rydych chi'n credu y gallai fod yn ddefnyddiol, gallwch fynd i'r llyfrgell i'w fenthyg. Does dim rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell os ydych chi'n darllen y llyfr yno. Ond bydd yn rhaid i chi ymaelodi â'r llyfrgell os ydych chi am fynd â'r llyfr adref i'w ddarllen. Hefyd gallwch chwilio yn stoc y llyfrgelli weld pa lyfrau sydd ar gael neu i'w cadw yn barod i chi.

 

I ble af i?

Ewch i'ch llyfrgell leol. Fel aelod o'r llyfrgell gallwch fenthyg llyfr am fis ac yna dod ag ef yn ôl i'r llyfrgell. Cofiwch drin y llyfrau fel unrhyw lyfrau eraill o'r llyfrgell, a pheidiwch â'u marcio nac ysgrifennu arnynt. Os oes ymarferion neu holiadur yn y llyfr, gwnewch eich copi eich hun a defnyddio hwnnw ar gyfer eich gwaith.

 

Pa bynciau sydd yn y llyfrau?

Mae yna lyfrau yn y categorïau canlynol: Dicter, Hyder a Hunan-barch, Rhieni, Cwsg, Galar, Ysgariad, Tristwch, Pryderon ac Ofnau, Bwlio, Tyfu a Brodyr a Chwiorydd.

 

Cyfrinachedd

Mae staff y llyfrgell yn weithwyr proffesiynol a byddant yn eich trin â pharch. Mae hyn yn golygu na fyddant yn dweud wrth neb eich bod yn defnyddio'r cynllun.

 

 

Cyswllt

Prisiau galw