Hanes Lleol yn Llyfrgell Aberhonddu

 

Mae Llyfrgell Ardal Aberhonddu'n cadw Casgliad Astudiaethau Lleol Brycheiniog - mae cyfeirlyfrau a llyfrau ar fenthyg ar gael yno.

 

 

Set gyflawn o'r cylchgrawn hanes lleol Brycheiniog.

Mae canlyniadau Cyfrifiad Brycheiniog 1841-1901, ar ficroffilm.  Gellir defnyddio'r darllenydd microffilm i baratoi eitemau i'w hargraffu.

Mae Papurau Newdd Lleol ar gael ar ficroffilm (Brecon & Radnor, County Times Aberhonddu, Silurian)

Mae ein holl gyfrifiaduron cyhoeddus yn cynnig mynediad am ddim i hanes teuluol trwy ANCESTRY a FINDMYPAST.  Yn ogystal â hyn, mae'r cyfrifiadur Astudio'n cynnig mynediad at nifer o wefannau hanes teulu a hanes lleol.

 1. Llenwch y ffurflen ar y dde i roi manylion eglur ynghylch eich gofynion ymchwil - edrychwch yma i weld y math o ymchwil y byddwn ni'n ei wneud
 2. NEU argraffwch ffurflen a'i hanfon trwy'r post
 3. Mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i drafod yr ymchwil
 4. Byddwn yn anfon canlyniadau'r ymchwil atoch, ynghyd â'r bil, trwy'r e-bost neu'r post - o fewn 4 wythnos fel rheol
 5. Mae'r ffi am yr ymchwil yn daladwy pan fyddwn wedi gwneud yr ymchwil - mae'r ymchwil yn costio £15.00 fesul hanner awr (hyd at ddwy awr). Mae'r ffi'n daladwy hyd yn oed os nad yw'r ymchwil yn cynhyrchu canlyniadau.

Rydym yn derbyn sieciau'n daladwy i "Cyngor Sir Powys" o fanc yn y DU. Neu gallwch dalu ar-lein, trwy gerdyn debyd neu gerdyn visa, gan ddefnyddio'cyfleuster taliadau ar-lein.

 1. Dywedwch wrthym faint o ymchwil rydych am i ni ei wneud.
  Peidiwch ag anfon unrhyw arian ar hyn o bryd

 2. Datganiad hawlfraint ar gyfer sefyllfa pan fyddwn yn rhoi deunydd wedi'i lungopïo i chi, boed hwnnw'n ddeunydd cyhoeddedig neu beidio.

  Rwyf yn datgan:
  - Na chefais i o'r blaen gopi o'r un deunydd gennych chi nac unrhyw lyfrgellydd arall;
  - Na fyddaf yn defnyddio'r copi ac eithrio at ddibenion ymchwil anfasnachol neu astudiaeth breifat ac ni fyddaf yn rhoi copi ohono i unrhyw unigolyn arall;
  - Hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, nid oes unrhyw unigolyn arall rwy'n gweithio neu'n astudio gydag ef neu hi wedi gwneud ac nid yw'n bwriad gwneud copi o'r un deunydd i raddau helaeth, ar yr un adeg neu oddeutu'r un adeg â'r cais yma, at yr un diben i raddau helaeth.
  - Rwy'n deall pe byddai'r datganiad yma'n un anwir mewn unrhyw fanylyn o bwys, y byddai'r copi a roesoch i mi yn gopi anghyfreithlon, a byddwn yn atebol am dorri hawlfraint yn yr un modd â phe bawn i fy hun wedi gwneud y copi.

Cyswllt

Aberhonddu

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol