Archebu llyfr llyfrgell

Image of a stack of books

Er mwyn archebu llyfr sydd ar gatalog y llyfrgell, mae angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell. 

Gallwch ddefnyddio'r catalog ar-lein a neilltuo llyfr yn uniongyrchol - chwiliwch am yr eitem ac yna cliciwch y botwm 'dal gafael'.

Help wrth fewngofnodi i archebu llyfr

I archebu (cadw llyfr wrth gefn) llyfr, bydd gofyn i chi fewngofnodi. I fewngofnodi, fe fyddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell (cod bar), a rhif PIN.

Beth yw eich rhif PIN?

Os gwnaethoch ymuno â'r llyfrgell cyn Gorffennaf 2014, pedwar digid olaf y rhif ffôn sydd gennym ar eich cyfer fydd eich rhif PIN.

Os ydych newydd ymuno (neu os nad oeddech wedi rhoi eich rhif ffôn yn flaenorol i ni), 'changeme' fydd eich rhif PIN.

Archebu llyfr oddi ar gatalog y llyfrgell

1. Os ydych yn edrych ar dudalen sy'n cynnwys rhestr o lyfrau, cliciwch ar y botwm 'Cadw Llyfr - Place Hold' sydd nesaf at y llyfr ar ochr dde'r rhestr. Neu os ydych wedi clicio i edrych ar fanylion llyfr unigol, cliciwch ar 'Dewis Gweithred - Select Action', ac yna 'Cadw Llyfr - Place Hold'.

2. Bydd sgrîn gyda 2 flwch yn ymddangos, wedi'u labelu: 'Rhif Cerdyn Llyfrgell' a 'PIN'.

3. Teipiwch y rhif o dan y cod bar ar gefn eich cerdyn llyfrgell - ceisiwch sicrhau nad ydych yn cynnwys unrhyw fylchau

4. Teipiwch eich rhif PIN (Os nad ydych yn gwybod beth yw eich rhif PIN, rhowch gynnig ar 4 digid olaf eich rhif ffôn neu'r gair: 'changeme')

5. Wedi mewngofnodi yn llwyddiannus, fe fyddwch yn gallu parhau.

Gallwch ofyn am lyfrau hyd yn os na allwch ddod o hyd iddyn nhw ar gatalog y llyfrgell.

Fel arfer, byddwn naill ai'n archebu'r eitem i ychwanegu at ein stoc, neu ei fenthyg o Ganolfan Cyflenwi Dogfennau'r Llyfrgell Brydeinig (neu lyfrgell arall yn y DU). Byddwn yn codi tâl am y gwasanaeth yma. I ofyn am lyfr, llenwch y ffurflen mewn unrhyw llyfrgell neu ar-lein ar y dudalen yma yn y blwch â'r pennawd 'Cais am lyfr nad yw mewn stoc'.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth sy'n caniatáu i chi ofyn am erthyglau mewn cylchgronau, sgoriau cerdd a chopïau o ddramâu. I ofyn am erthygl mewn cylchgrawn bydd angen i chi alw i mewn yn un o'n llyfrgelloedd gan fod yn rhaid i ni gyflwyno ffurflen Datganiad o Hawlfraint wedi'i llofnodi gyda phob cais. I drefnu i fenthyg copïau o gerddoriaeth neu ddramâu wedi'u hargraffu o lyfrgelloedd arbenigol y DU, bydd angen i chi alw yn un o'n llyfrgelloedd neu ffonio ein Pencadlys Llyfrgelloedd.

Awgrymu llyfrau

Gallwch hefyd anfon awgrymiadau ar gyfer llyfrau yr hoffech chi eu gweld yn rhan o'n stoc. Yn anffodus, allwn ni ddim rhoi adborth personol i chi ynglyn â ph'un a ydym yn prynu'r llyfrau sy'n cael eu harchebu yn y ffordd yma.

Rhowch fanylion y llyfr yr hoffech chi ei awgrymu yn y blwch isod, a chlicio 'Anfon'

 

 

.

Ffurflen awgrymu llyfr

Mae hynny'n dibynnu a yw ar gael ai peidio. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ei archebu gan y cyhoeddwyr, a/neu efallai bod rhestr aros hir. Bydd staff y llyfrgell yn fodlon gwirio hyn i chi. Os oes angen yr eitem ar frys, neu erbyn dyddiad penodol, gofynnwch i staff y llyfrgell am gyngor.

Mae pob cais i gadw eitem sydd mewn stoc neu wedi'i archebu am ddim (er y byddwn yn codi tâl safonol am logi yn achos Llyfrau Llafar a DVD). Byddwn yn codi am wneud cais am lyfr nad yw mewn stoc nac wedi'i archebu ar y pryd.

Pan fydd eich eitem yn barod i’w chasglu, byddwn yn cysylltu â chi. Gallwn anfon ebost atoch chi, anfon neges SMS neu eich ffonio chi. Os nad ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost neu fanylion cysylltu SMS i ni, gallwch wneud hynny yma.

Fe ddywedwn wrthych chi pa mor hir y byddwn yn cadw eich eitem ar eich cyfer chi – bydd angen i chi ei chasglu erbyn y diwrnod hwnnw.

 

Pan fyddwch chi’n gwneud cais, byddwch yn gallu dewis pa lyfrgell rydych chi am fynd iddi i gasglu eich eitem.

Gallwch ar bob cyfrif, ond efallai y byddwch ar restr aros ar gyfer y teitlau yma. Bydd yr holl geisiadau yn cael eu trin mewn trefn gronolegol gaeth.

Cais am lyfr nad yw mewn stoc

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen yma i wneud cais am lyfr nad yw mewn stoc yn ein llyfrgelloedd. Byddwn yn codi tâl am y gwasanaeth yma, sy'n daladwy pan fyddwch yn casglu'r llyfr. Ni fyddwn yn codi tâl arnoch os na allwn gael y llyfr i chi.

Archebu llyfr llyfrgell  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Rhagor o wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Elusen gofrestredig yw Calibre sy'n cynnig gwasanaeth llyfrau awdio trwy'r post am ddim i bobl o bob oed sy'n ddall, yn rhannol ddall neu'n methu ag ymdopi â phrint.