Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant, Gofalwyr Maeth a Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Os ydych yn gweithio mewn lleoliad gofal plant, neu'n awyddus i weithio gyda phlant.

Comisiynir Cymryd Rhan gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys i gynnig cefnogaeth fusnes i fusnesau gofal plant led led Powys, gan gynnwys Meithrinfeydd Dydd, Gwarchodwyr Plant a grwpiau rhieni a phlant bach.

Mae Cymryd Rhan yn gweithio gyda phob darparwr gofal plant i fentora, cynghori a chyflawni 'archwiliadau ar gyflwr busnesau", sy'n edrych ar bob agwedd o sut yr ydych yn cynnal eich gwasanaeth o hyfforddiant i nawdd a staff hyd at bolisïau a gweithdrefnau. Rydym ar gael wedi hynny i gynnig unrhyw gefnogaeth ychwanegol, hyfforddiant neu samplau o waith papur, ac ati sydd ei angen arnoch i helpu eich lleoliad i ddatblygu. Rydym yn defnyddio'r system ansawdd PAQSSo a gydnabyddir yn genedlaethol fel sail ar gyfer ein gwaith. Bydd yr holl grwpiau yn gallu cyflawni'r wobr ansawdd PQASSO os ydynt yn dymuno, yn ychwanegol at y cymorth a ddarparwn.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn wasanaeth statudol i rieni a darpar rieni i ddarganfod pa ofal plant sydd ar gael iddyn nhw yn y sir, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth arall yr hoffai teulu ei chael. Trwy gydweithio'n agos ag AGGCC, mae ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf ar yr holl ddarpariaeth gofrestredig ym Mhowys, yn ogystal â llawer o'r ddarpariaeth nad oes angen iddyn nhw gofrestru. Mae hysbysebu ar eu peiriant chwilio gofal plant am ddim i holl ddarpariaethau gofal plant ym Mhowys.

Mae'r 3 gwasanaeth yn gweithio gyda'i gilydd i rannu gwybodaeth yn rheolaidd i ddarparu gofal plant di-fwlch. 

Gellir dod o hyd i fanylion y cyfleoedd hyfforddi a datblygu a ariennir gan y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc yma.  

Y broses gwneud cais am gymhwyster.

Os hoffech wneud cais i ennill cymhwyster o fewn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau newydd (QCF) rhaid i chi lenwi ffurflen gwneud cais am gwrs diploma QCF.  Cyn i chi gyflwyno’r ffurflen rhaid i chi gael sêl bendith eich Rheolwr Llinell.  Dylech anfon y ceisiadau at: cypptraining@powys.gov.uk

Image of a family sitting on a couch

Cyn i chi allu maethu dros Bowys, bydd angen i chi a'ch teulu gael ychydig o hyfforddiant i wneud yn siwr eich bod yn addas.

Dod i wybod mwy am hyfforddiant

Mae Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Powys (SCWDP) yn cefnogi ac yn darparu cyfleoedd hyfforddi a datblhygu i bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Ein prif nod yw cynyddu nifer y staff ar draws y sector gofal cymdeithasol yn ei gyfanrwydd sydd â'r cymwysterau, y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y gwaith a wnant.

Gellir dod o hyd i fanylion cyfleoedd hyfforddi a datblygu yma.

Cynllun Cyfathrebu

Mae partneriaeth ranbarthol Powys yn mabwysiadu amrediad o ddulliau i gyfathrebu ac ymgynghori'n effeithiol. Mae'r cynllun cyfathrebu yn dwyn sylw at restr o fudd-ddeiliaid fydd yn derbyn y Llyfryn Hyfforddiant Integredig a'r cynllun a bydd manylion yr amserlenni/calendrau ar gyfer lledaenu'r wybodaeth i bartneriaid, budd-ddeiliaid a'r rheiny sy'n cwmpasu sector y gweithlu gofal cymdeithasol ym Mhowys.

Lawrlwytho'r Cynllun Cyfathrebu (pdf)