Dod yn warchodwr plant cofrestredig

Image of blocks reading childcare

Mae adnoddau newydd ar weithio ym maes gofal plant ar gael oddi wrth Gyngor Gofal Cymru. Mae eu llyfryn yn cynnwys gwybodaeth am ddyletswyddau nodweddiadol, y cymwysterau sydd eu hangen arnoch ac astudiaeth achos.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gofal Cymru am brofiad gwaith o fewn Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar.

Image of a child painting

Mae'r AGGCC wedi llunio pecyn gwybodaeth ar ddod yn ofalwr plant cofrestredig. Mae ganddynt gyfarwyddyd ar y broses gofrestru ynghyd â gwybodaeth ar reoliadau a'r safonau cenedlaethol isaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ddarparwr gofal plant, gall y Swyddog Cefnogi/Recriwtio Gofalwyr Plant yn to Cymryd Rhan eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth.

Image of a woman and a small child with some toys

Mae pecyn E-Ddysgu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy'n trafod pynciau megis:

o    Dechrau busnes

o    Cofrestru eich bod yn hunangyflogedig

o    Pa gofnodion ddylwn i eu cadw?

o    Beth allaf ei hawlio yn erbyn fy incwm?

Mae'r pecyn wedi'i ddylunio fel ei fod yn hwylus i'w ddefnyddio - nid oes rhaid i chi wneud y cyfan ar unwaith.

12 cam i ddod yn warchodwr plant

1.      Cysylltu â Thim Cymorth Busnes Gofal Plant Cymryd Rhan i drefnu a mynychu sesiwn briffio ar 01597 829678 

2.      Ysgrifennu at eich landlord (os ydych yn denant) ac at Gyngor Sir Powys i ofyn caniatâd i redeg busnes o'ch cartref.

3.      Darllen y canllawiau Safonau Cenedlaethol o Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a gofyn am ffurflenni cais i gofrestru i warchod plant a ffurflenni gwirio'r DBS (neu lawrlwytho a llenwi'r ffurflenni) 

4.      Trefnu lle ar y cwrs Gwarchod Plant CYPOP 5, trwy'r Uned Hyfforddi.

5.      Llunio'r polisïau a gweithdrefnau angenrheidiol, gan y bydd rhaid cynnwys y rhain yn eich cais i gofrestru.  Mae gan Cymryd Rhan sampl o bolisïau i chi eu haddasu. 

6.      Trefnu lle ar Gwrs Cymorth Cyntaf a chwrs, Glanweithdra Bwyd ac unrhyw gyrsiau eraill sy'n berthnasol i chi.  Byddwn yn awgrymu y dylech fynychu cwrs Amddiffyn Plant.  Mae'r rhain am ddim drwy'r Uned Hyfforddi. 

7.      Llenwi eich ffurflenni cais AGGCC a'ch ffurflenni gwirio DBS, gan gynnwys unrhyw ddogfennau a gwybodaeth ategol.  Gwnewch apwyntiad gyda'r AGGCC yng Nghaerfryddin i fynd drwy eich cais (0300 7900 126)

8.      Taro golwg dros eich cartref o safbwynt plentyn bach a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol e.e. diogelu rhag corneli siarp a gosod cloeon ar gypyrddau. 

9.      Cysylltu â Cymryd Rhan am gwmni aelodaeth ac yswiriant a awgrymir. Gwirio eich yswiriant cerbyd a chartref.  Bydd angen i chi gynnwys defnydd busnes ar yswiriant eich cerbyd. 

10.  Llunio cyllideb a phrynu'r cyfarpar sydd ei hangen arnoch. 

11.  Bydd yr AGGCC yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad cyn cofrestru.  Pan fyddwch wedi rhoi eu holl argymhellion ar waith, fe gewch eich cofrestru.  

12.  Cysylltu â'r swyddfa drethi a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gofrestru fel unigolyn hunan gyflogedig.   Byddwch hefyd yn gymwys i dderbyn grant o hyd at £200 gan PPPI pan fyddwch yn cofrestru.  Cysylltwch a Cymryd Rhan am ragor o wybodaeth a ffurflen grant.

Bydd Tim Cymorth Busnes Gofal Plant Cymryd Rhan yn parhau i'ch cefnogi chi ac i gynnig help a chyngor fel bo'r angen. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu â Cymryd  Rhan ar 01597 828 050 extension 1231. 

Cyswllt

Prisiau galw