Ceisiadau ac olrhain trywydd DBS

E in nod fel gwasanaeth corff ymbarel yw darparu system DBS hanfodol a chost effeithiol a fydd yn diwallu eich anghenion busnes ac yn helpu i sicrhau bod nodau recriwtio diogel eich sefydliad yn cael eu cyflawni.  Ry'n ni'n deall nad yw pob sefydliad yr un fath felly ry'n ni'n cynnig gwahanol becynnau a fydd yn addas ar gyfer eich anghenion busnes.

 

Beth yw'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Sefydliad cenedlaethol yw'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n chwilio cofnodion yr heddlu, ac mewn achosion perthnasol, gwybodaeth am restrau o bobl waharddedig, er mwyn asesu p'un ai os gall ymgeiswyr cael eu cyflogi'n ddiogel ac yn briodol.  

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaeth corff ymbarel effeithlon, cadarn a thryloyw sy'n galluogi sefydliadau o bob maint a diben i brosesu eu gwiriadau DBS yn gyflym ac yn fwy effeithlon. Trwy eBulk, y ffordd gyflymaf a'r mwyaf effeithlon o brosesu gwiriadau DBS a system cymorth helaeth sy'n cael ei atgyfnerthu gan wybodaeth enfawr o'r DBS gan dim ymroddedig y DBS, gall Cyngor Sir Powys darparu system DBS hanfodol ac wedi'i bersonoli ar gyfer eich sefydliad a fydd yn atgyfnerthu gweithdrefnau recriwtio diogel a gwella eich polisiau diogelu. 

Pa sefydliadau fydd Cyngor Sir Powys yn gallu cynnig gwasanaeth ar eu cyfer?

Sefydliadau: A ydych chi'n prosesu llai na 1,000 o wiriadau DBS y flwyddyn?  Mae ein gwasanaethau corff ymbarel ar gyfer sefydliadau o bob maint yn ffordd syml ac eto effeithlon o reoli eich gwiriadau DBS ar-lein. Yn dilyn cyfnod o ymgynghori, byddwn yn datblygu'r pecyn delfrydol ar gyfer eich anghenion DBS.  O dan arweiniad arbenigol ein tim, bydd hi'n ffordd hawdd iawn i chi cwblhau gwiriadau ar gyfer eich staff ac/neu wirfoddolwyr. 

Corfforaethol: A ydych chi'n prosesu dros 1,000 o wiriadau DBS y flwyddyn ac yn edrych am ffordd gyflymach, mwy effeithlon o reoli eich gwiriadau DBS?  Bydd ein system ar-lein, a ellir ei addasu i'ch gofynion am ddim, yn symleiddio eich proses recriwtio a diogelu, yn lleihau unrhyw oedi gweinyddol ac allanoli llawer o'r cyfrifoldeb.

Beth gall Cyngor Sir Powys cynnig i'ch sefydliad chi?

Cliciwch i wneud yn fwy

Gwobr ‘GO Procurement’ Tîm y Flwyddyn - Rownd Derfynol

Gwobr ‘GO Procurement’ Arloesedd / Menter – Rownd Derfynol – Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru a Thai

Beth yw pris cofrestru gyda Chyngor Sir Powys?

Bydd cofrestru gyda Chyngor Sir Powys am ddim.  Ni fydd unrhyw daliadau neu gostau cudd yn cael eu hychwanegu i'ch bil  Bydd eich bil yn cynnwys costau o'r DBS cenedlaethol a'n ffi gweinyddol.  Mae'r cost o gynnal eich gwiriadau DBS gyda Chyngor Sir Powys wedi'u nodi isod. Sylwer, bod Gwiriadau DBS Manwl neu Safonol ar gyfer gwirfoddolwyr am ddim.  Bydd tâl o £10 ar gyfer y gwaith gweinyddol yn unig.  

Gwiriadau Pris Gweinyddol* Cyfanswm
Manwl £44.00 £10.00 £54.00
Safonol £26.00 £10.00 £36.00
Sylfaenol £25.00 £10.00 £35.00
Oedolyn Cyntaf £6.00 Dd/B £6.00
Hunaniaeth (ID) Allanol £2.00 Dd/B £2.00

* Mae TAW yn daladwy ar ben y ffi gweinyddol. Os ydych bwriadu prosesu nifer fawr o Wiriadau DBS bob blwyddyn, bydd angen i chi gysylltu â’r Uned DBS er mwyn trafod y ffi gweinyddol.

Pa gefnogaeth ry'n ni'n ei gynnig i'n cwsmeriaid presennol?

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig ystod o declynnau i'w gwsmeriaid i'w cefnogi i brosesu eu ceisiadau DBS.  Mae hyn yn cynnwys: 

  • cyngor 1:1 dros y ffon yn ystod oriau gwaith.
  • ymateb dros yr e-bost ar yr un diwrnod.
  • canllawiau ar gyfer yr ymgeisydd, swyddog dilysu a gweinyddwr i'r system ar-lein.
  • canllawiau hyfforddi pwrpasol ar gyfer sefydliadau mawr.
  • sesiynau hyfforddi tri diwrnod o hyd am ddim ar gyfer sefydliadau mawr.

 

Pwy yw ein cwsmeriaid?

Ar hyn o bryd, rydym yn prosesu Gwiriadau DBS ar gyfer dros ddau gant o sefydliadau llai a saith Awdurdod Lleol arall yn ogystal â Crescent Purchasing Consortium.  Dyma rai o’r sefydliadau sydd wedi dewis defnyddio Cyngor Sir Powys fel eu corff ymbarél:

Sut y gall fy sefydliad cofrestru gyda Chyngor Sir Powys?

Mae'r broses o gofrestru i ddefnyddio Cyngor Sir Powys fel eich corff ymbarel yn syml.  Lawrlwythwch a darllennwch y dogfennau canlynol cyn llenwi a dychwelyd y ffurflen 'Swyddog Cofrestru a Dilysu' ynghyd a llythyr ar bapur pennawd.  Gallwch dderbyn y dogfennau hyn ar e-bost, ond bydd angen i chi bostio copi wedi'i lofnodi o'r dogfennau hyn atom.

Lawrlwythwch y pecyn cofrestru isod a dilynwch y canllawiau yn y ‘Llythyr Corff Ymbarel DBS’ er mwyn cofrestru eich sefydliad gyda Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Cyngor Sir Powys. Os ydych yn cael trafferth lawrlwytho'r ffeiliau cysylltwch â'r Uned DBS.

 

Sut allaf gael rhagor o wybodaeth am gofrestru gyda Chyngor Sir Powys?

Cysylltwch ag aelod o'r tim i drafod y posibilrwydd o Gyngor Sir Powys yn cynnal eich gwiriadau DBS.  Ry'n ni'n edrych ymlaen at glywed gennych chi. 

Cyswllt

Prisiau galw