Y Cynllun Hawl i Brynu

delwedd o dy

Gall y broses Hawl i Brynu fod yn gymhleth. Rhaid i chi a ni gwneud penderfyniadau pwysig o fewn cyfnodau penodol o amser. Rydym yn eich cynghori i gael cyngor annibynnol am y broses gan  y Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu gan gyfreithiwr.

 

Gwybodaeth bwysig am ddiwedd cynllun Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael yng Nghymru

Bydd hawl tenantiaid cyngor a thenantiaid cymdeithasau tai i brynu neu gaffael eu cartref yng Nghymru’n dod i ben ar 26 Ionawr 2019. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru i ddiddymu’r cynllun Hawl i Brynu a phob un o’r hawliau cysylltiedig ym Mhowys. Mae’r Gweinidog wedi dweud wrthym y bydd y penderfyniad yn cael ei wneud cyn mis Ebrill 2019. Felly nid ydym yn derbyn ceisiadau Hawl i Brynu ar hyn o bryd. Pe bai’r Gweinidog yn cymeradwyo’r cais ym Mhowys ni fydd mwy o dai’n cael eu gwerthu o dan gynllun Hawl i Brynu.

Pe bai’r Gweinidog yn gwrthod cais y Cyngor i ddiddymu’r Hawl i Brynu, caiff tenantiaid arfer eu Hawl i Brynu tan 26 Ionawr 2019. 

Os ydych wedi bod yn denant sicr o fewn y sector cyhoeddus am 5 mlynedd neu fwy, mae gennych hawl i brynu. Gallwch wneud hyn gydag unrhyw denantiaid ar y cyd, neu gydag aelodau eich teulu sydd wedi byw gyda chi am o leiaf 12 mis. Gallwch brynu'r eiddo os yw'n gartref ar wahân ac os mai dyma yw eich unig gartref.

Mae rhai eithriadau:

 • eiddo wedi'i roi i chi oherwydd eich gwaith
 • tai sy'n cael eu darparu i bobl mewn oed a phobl sydd ag anableddau
 • os oes llys wedi gwneud gorchymyn meddiannu sy'n datgan fod rhaid i chi adael eich cartref
 • os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, os oes gennych ddeiseb methdaliad dan ystyriaeth neu os ydych wedi gwneud trefniadau â chredydwyr ac rydych yn parhau i fod mewn dyled iddynt.

Gallwch ddefnyddio'r wefan hawl i brynu i weld a ydych yn gymwys:

Unwaith y byddwn wedi derbyn y ffurflen, byddwn yn rhoi gwybod i chi a oes gennych yr Hawl i Brynu ai peidio. Os nad ydych yn gallu prynu, byddwn yn esbonio beth yw'r rheswm dros hyn. Rhaid i chi ymateb o fewn cyfnodau amser penodol.

Os byddwn yn cytuno gwerthu eich cartref, byddwn yn anfon rhybudd cynnig i chi yn dweud wrthych beth yw'r pris a'r amodau a'r telerau gwerthu. Os na fyddwn yn ymateb i'ch cais o fewn y cyfnod amser penodol, efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad yn y pris prynu.

Mae cyfnodau amser hefyd y mae'n rhaid i chi ymateb i ni. Os byddwch yn methu  gwneud hyn, efallai y bydd eich cais yn cael ei dynnu'n ôl.

Gall costau gynnwys ffioedd cyfreithiol a ffioedd arolygon, ffioedd prisio a chostau sy'n gysylltiedig â chymryd morgais. Efallai y bydd rhaid i chi dalu'r dreth stamp.

Unwaith y byddwch wedi prynu eich cartref, efallai y bydd rhaid i chi wneud ad-daliadau morgais rheolaidd, gan gynnwys yswiriant adeiladau, yswiriant bywyd ac yswiriant diogelu taliadau morgais.

Mae'n bosibl y bydd taliadau am wasanaethau er mwyn cynnal a chadw eich cartref. Efallai y bydd rhaid i chi dalu hefyd am ddwr, carthffosiaeth, nwy, trydan a gwasanaethau eraill gan gyfleustodau ynghyd â threth y cyngor.

Os byddwch yn methu talu rhai o'r taliadau hyn, gall arwain at weithredu cyfreithiol yn eich erbyn.

Os byddwch yn methu talu'r morgais, efallai y bydd eich cartref yn cael ei ailfeddiannu. Mae'n bosibl na fyddwn yn gallu rhoi tenantiaeth arall os bydd eich cartref yn cael ei ailfeddiannu.

Gallwch werthu eich cartref, ond efallai y bydd rhaid i chi ad-dalu ychydig neu'r cyfan o'r gostyngiad. Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu yn dibynnu ar bryd y gwnaethoch eich cais.

Os byddwch yn gwerthu eich cartref o fewn 10 mlynedd o'i brynu, rhaid i chi ei gynnig i ni yn gyntaf ar werth y farchnad. Mewn rhai ardaloedd gwledig, yn enwedig ym Mhowys, efallai y bydd gofyn i chi ailwerthu i bobl sydd wedi byw neu weithio'n lleol am o leiaf 3 blynedd.

Mae'r cynllun yn rhoi gostyngiad chi ar eich cartref am werth y farchnad. Yr hiraf yr ydych wedi bod yn denant hawl i brynu, y mwyaf o ostyngiad y byddwch yn ei dderbyn (hyd at uchafswm gostyngiad o £8,000).

Ar gyfer y rheini sy'n gymwys wedi 2 flynedd, 32% yw'r gostyngiad ar gyfer tai a 44% ar gyfer fflatiau. Y gostyngiad ar gyfer y rheini sy'n gymwys wedi 5 mlynedd yw 33% am dy a 50% am fflat. Mae'r gostyngiad yn codi 1% ar gyfer pob blwyddyn ychwanegol, hyd at uchafswm o  60% ond ni all y gostyngiad fod yn fwy na'r uchafswm o £8,000.

Gellir gostwng y disgownt gan reol arbennig o'r enw isafswm costau (cost floor).  Bydd hyn yn berthnasol os prynwyd neu adeiladwyd eich cartref yn ddiweddar neu os ydym wedi gwario arian yn ei drwsio neu'n ei gynnal a'i gadw.  Ni fydd y disgownt yn gostwng y pris sy'n cael ei dalu yn is na'r hyn a wariwyd gan y Cyngor.

Ffurflen hawlio

I ddechrau'r broses, bydd angen i chi lenwi ffurflen hawlio Hawl i Brynu. Gallwch gael y ffurflen a chyngor am ei llenwi trwy ddefnyddio'r ddolen isod:

Lawr lwytho ffurflen hawlio hawl i brynu

Gall ein Gweinyddydd Hawl i Brynu roi'r holl ffurflenni, llyfrynnau a chyngor sydd eu hangen arnoch gan ddelio gyda'ch cais yn rhad ac am ddim.

 

 

Rhagor o wybodaeth

Dolenni allanol:

Hawl i brynu - https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home

Gwirydd cymhwyster - http://righttobuy.communities.gov.uk/

Canllaw ar sut i ymgeisio - http://righttobuy.communities.gov.uk/howtoapply/

Mae cyfres o ganllawiau/taflenni ar gael oddi wrth:

Gwybodaeth ar yr Hawl i Brynu oddi wrth Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog

Free Literature
PO Box No 236
Wetherby LS23 7NB
Ffôn: 0870 1226236
Ffacs: 0870 1226237
E-bost: odpm@twoten.press.net

Mae yna dri cynllun i helpu pobl yng Nghymru i brynu eu cartref:

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol