Talu Rhent ar Dy neu Garej

Talu Trwy Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch dalu eich rhent ar y 1,6ed, 15ed  21ain neu'r 25ed o'r mis - p' un bynnag sydd mwyaf hwylus i chi.

Llenwch y ffurflen fandad a'i dychwelyd atom ni.

Lawrlwythwch y ffurflen fandad debyd uniongyrchol

Talu Ar-lein

Gallwch dalu eich bil ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd trwy ddefnyddio ein cyfleuster Talu Ar-lein.

Ni fydd manylion eich cerdyn yn cael eu cadw gan y Cyngor, ac ni fyddant i'w gweld neu ar gael y tu allan i'r rhwydwaith bancio diogel ar unrhyw adeg.

Talu rhent ar-lein

Cadw llygad ar eich taliadau

Dydyn ni ddim yn anfon cyfriflenni rhent yn awtomatig. I helpu i gadw golwg ar eich cyfrif rhent, gallwn anfon cyfriflenni bob 3, 6 neu 12 mis naill ai drwy'r post neu'r e-bost. I sefydlu trefniant fel hyn, cysylltwch â ni ar  01597 827464.

Gallwch hefyd ofyn am gyfriflen ar unrhyw adeg yn eich swyddfa ardal leol. Neu gallwch ffonio 01597 827464.


Dyma'r broses y byddwn yn ei dilyn wrth adennill rhent sy'n ddyledus ond heb ei dalu gan denantiaid.

Cam 1. Byddwn yn anfon a 1st reminder letter atoch os na fyddwch wedi talu am bythefnos.

Cam 2. Os na fyddwch wedi talu eto am yr wythnos ganlynol, byddwn yn ceisio cysylltu â chi i drafod eich ôl-ddyledion.

Cam 3. Byddwn yn anfon a final reminder letter atoch os nad ydych wedi talu'ch ôl-ddyledion neu wneud trefniant gyda ni i dalu.

Cam 4. Byddwn yn trefnu cyfarfod â chi i drafod y rhesymau am eich ôl-ddyledion. Pan fyddwn yn cyrraedd y cam yma, byddem yn hoffi gwneud trefniant i chi dalu eich ôl-ddyledion.

Cam 5. Os nad ydych wedi gweithredu i glirio'r ôl-ddyledion, byddwn yn cyflwyno Hysbysiad Ceisio Meddiant i chi.  Os na fyddwch wedi clirio neu leihau eich ôl-ddyledion i fodloni'r Cyngor cyn pen 28 diwrnod o dderbyn yr Hysbysiad, byddwn yn dechrau achos llys a allai arwain at golli'ch cartref.

Cam 6. Mae'n bosibl y byddwn yn ysgrifennu atoch chi 14 diwrnod ar ôl cyflwyno'r Hysbysiad Ceisio Meddiant i'ch atgoffa chi o delerau'r Hysbysiad a'r hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn osgoi'r achos llys.

Cam 7. Os nad ydym wedi derbyn taliad boddhaol oddi wrthych chi ar ôl 28 diwrnod o gyflwyno'r Hysbysiad Ceisio Meddiant, byddwn yn gwneud cais i'r llys sirol am orchymyn ildio meddiant.

Cam 8. Pan fyddwn yn gwybod am ddyddiad y gwrandawiad llys byddwn yn ysgrifennu atoch, a'ch annog i wneud taliad boddhaol, a byddwn yn trefnu i gyfarfod â chi i drafod y gwrandawiad llys.

Cam 9. Pan fydd y gwrandawiad llys wedi'i gynnal, byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau dyfarniad y llys a'r hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud i gydymffurfio â'r Gorchymyn Llys.

Gallai'r cam nesaf gynnwys eich troi allan os caniateir i'r Cyngor gael Gorchymyn Ildio Meddiant, neu os ydych yn torri amodau Gorchymyn Ildio Meddiant wedi'i ohirio.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch Swyddfa Dai Leol neu'ch Swyddog Rhent.

WYTHNOSAU DIM RHENT

Os ydych chi’n talu rhent bob wythnos ac nad oes gennych unrhyw ddyledion, eich wythnosau dim rhent yw:

24 Rhagfyr 2018

31 Rhagfyr 2018

18 Mawrth 2019

 

25 Mawrth 2019

 

Os ydych chi’n talu rhent trwy Ddebyd Uniongyrchol, yna bydd eich wythnosau dim rhent yn cael eu cynnwys wrth gyfrifo eich taliadau misol.  Bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn derbyn eich 4 wythnos dim rhent er y byddwch yn talu rhent am 12 mis y flwyddyn.

Os ydych am gael gwybod balans eich cyfrif rhent, cysylltwch â’r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw