Rhentu garej oddi wrth y cyngor

Gwneud cais i rhentu garej

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar y dudalen hon a darllenwch yr Amodau a’r Telerau.

Dychwelwch y ffurflen i’r cyfeiriad i’ch ardal chi sydd dan yr adran ‘Cysylltu’ar y dudalen hon.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais?

Byddwch yn Flaenoriaeth 1 os ydych:

 • yn byw ar y stad lle mae'r garejys  ac
 • os nad ydych yn rhentu garej oddi wrthym yn barod ac
 • os oes gennych gyfrif rhent clir fel tenantiaid y cyngor.

Byddwch yn Flaenoriaeth 2 os ydych:

 • yn rhentu garej oddi wrthym yn barod ac rydych wedi talu eich rhent yn brydlon ar yr holl gyfrifon rhent ac/neu;
 • nid ydych yn byw ar y stad lle mae'r garej.

Os oes rhestr aros, ni fydd unrhyw aelwyd yn cael mwy na dwy garej.

Byddwn yn eich ffonio i weld os hoffech dderbyn y cynnig o garej.  Byddwn yn ysgrifennu atoch gan roi cynnig ffurfiol o denantiaeth, a fydd yn dechrau ar y dydd Llun cyntaf ar ôl y bydd y garej ar gael. 

Os na allwn gysylltu â chi dros y ffôn, byddwn yn anfon cynnig llythyr atoch yn rhoi cynnig anffurfiol ac yn gofyn i chi ateb o fewn 14 diwrnod. 

Os byddwch yn gwrthod mwy na dau gynnig o denantiaeth ar stad/bloc o'ch dewis chi, bydd eich cais yn cael ei dynnu oddi ar y rhestr aros.

Rhaid talu rhent y garej (ynghyd â TAW ar gyfer tenantiaid nad ydynt yn denantiaid y cyngor) ar neu cyn y dydd Llun y mae'r denantiaeth yn dechrau.

Tâl: Tenantiaid Tai £5.97 yr wythnos: Heb fod yn Denantiaid Tai £7.16 yr wythnos.

Gallwch dalu rhent eich garej ar-lein

Amodau ar gyfer gosod garejys y cyngor

Byddwn yn cynnig tenantiaeth ar gyfer y garej ar yr amodau canlynol:

 • Bod y garej yn cael ei defnyddio ar gyfer storio unrhyw gerbyd sydd o'r maint cywir i fynd i mewn i'r garej, megis ceir, beiciau modur, beiciau, cychod a cherbydau masnachol bychain.
 • Gellir defnyddio'r garej ar gyfer storio eitemau eraill megis cyfarpar ac offer garddio ond ni allwch gadw deunyddiau fflamadwy, gwenwynau neu gemegau.
 • Ni ellir defnyddio'r garej ar gyfer dibenion busnes.
 • Ni ellir is-osod y garej i unrhyw un arall.
 • Os yw'r ymgeisydd yn denant i'r cyngor, neu os yw'r ymgeisydd yn rhentu garej oddi wrth y cyngor yn barod, rhaid bod y rhent wedi'i dalu'n llawn.

Weithiau, byddwn yn dod heibio i weld os yw'r garejys yn cael eu defnyddio ar gyfer storio cerbydau.  Os nad ydych yn cadw cerbyd yn y garej, byddwn yn rhoi rhybudd i chi gan ofyn i chi am feddiant gwag ac i ddychwelyd yr holl allweddi i swyddfa'r Cyngor o fewn 28 diwrnod.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw